روش اتصال


پکیج
حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :
 • ER3JC
  قیمت تکی: 34,599 ریال
  قیمت عمده: 25,899 ریال
  موجودی: 1575 عدد
 • DB3 LL-34
  قیمت تکی: 18,249 ریال
  قیمت عمده: 9,550 ریال
  موجودی: 1012 عدد
 • SMCJ6.8A
  قیمت تکی: 22,519 ریال
  قیمت عمده: 21,649 ریال
  موجودی: 491 عدد
 • ES3J SMC
  قیمت تکی: 51,898 ریال
  قیمت عمده: 38,849 ریال
  موجودی: 459 عدد
 • GS3M
  قیمت تکی: 65,147 ریال
  قیمت عمده: 47,748 ریال
  موجودی: 410 عدد
 • SMD CODE W1 SOD
  قیمت تکی: 25,899 ریال
  قیمت عمده: 17,200 ریال
  موجودی: 332 عدد
 • 1N5627 DIP-2
  قیمت تکی: 151,734 ریال
  قیمت عمده: 134,683 ریال
  موجودی: 305 عدد
 • 1N5408
  قیمت تکی: 95,495 ریال
  قیمت عمده: 78,096 ریال
  موجودی: 290 عدد
 • BAS316 CODE:A6 SOD-323
  قیمت تکی: 47,748 ریال
  قیمت عمده: 21,649 ریال
  موجودی: 243 عدد
 • 10A10
  قیمت تکی: 55,022 ریال
  قیمت عمده: 52,848 ریال
  موجودی: 238 عدد
 • SMCJ33CA
  قیمت تکی: 56,447 ریال
  قیمت عمده: 47,748 ریال
  موجودی: 219 عدد
 • BAW156
  قیمت تکی: 106,094 ریال
  قیمت عمده: 88,695 ریال
  موجودی: 204 عدد
 • SMBJ90A
  قیمت تکی: 34,628 ریال
  قیمت عمده: 33,324 ریال
  موجودی: 204 عدد
 • BAS316
  قیمت تکی: 21,649 ریال
  قیمت عمده: 9,470 ریال
  موجودی: 190 عدد
 • RT9013-25GB 2.5V
  قیمت تکی: 46,218 ریال
  قیمت عمده: 37,518 ریال
  موجودی: 183 عدد
 • 1SS314 SMD
  قیمت تکی: 51,998 ریال
  قیمت عمده: 34,599 ریال
  موجودی: 180 عدد
 • 1N457A
  قیمت تکی: 134,743 ریال
  قیمت عمده: 108,644 ریال
  موجودی: 174 عدد
 • EM516
  قیمت تکی: 47,748 ریال
  قیمت عمده: 30,349 ریال
  موجودی: 170 عدد
 • DS16W CODE:K16 SOD-123
  قیمت تکی: 31,653 ریال
  قیمت عمده: 30,349 ریال
  موجودی: 168 عدد
 • SMBJ30CA SMB
  قیمت تکی: 29,103 ریال
  قیمت عمده: 27,799 ریال
  موجودی: 145 عدد
 • DK5V45R20
  قیمت تکی: 147,692 ریال
  قیمت عمده: 138,993 ریال
  موجودی: 145 عدد
 • HER1605G TO220AB
  قیمت تکی: 306,791 ریال
  قیمت عمده: 298,265 ریال
  موجودی: 120 عدد
 • 1N4007 SMD-M7
  قیمت تکی: 2,936 ریال
  قیمت عمده: 2,675 ریال
  موجودی: 108 عدد
 • SS54A SMA
  قیمت تکی: 19,949 ریال
  قیمت عمده: 11,250 ریال
  موجودی: 105 عدد
 • MURF1660CT
  قیمت تکی: 308,034 ریال
  قیمت عمده: 294,985 ریال
  موجودی: 105 عدد
 • 1N5343B
  قیمت تکی: 26,769 ریال
  قیمت عمده: 25,899 ریال
  موجودی: 103 عدد
 • 2CL77
  قیمت تکی: 125,744 ریال
  قیمت عمده: 103,995 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • SF26 DIP
  قیمت تکی: 43,298 ریال
  قیمت عمده: 25,899 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • HER505
  قیمت تکی: 61,607 ریال
  قیمت عمده: 58,997 ریال
  موجودی: 97 عدد
 • BB132 CODE:P2 SOD-323
  قیمت تکی: 138,717 ریال
  قیمت عمده: 132,193 ریال
  موجودی: 93 عدد
 • PESD1LIN
  قیمت تکی: 39,048 ریال
  قیمت عمده: 21,649 ریال
  موجودی: 90 عدد
 • SBR1040CT TO220AB
  قیمت تکی: 303,971 ریال
  قیمت عمده: 278,655 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • BB644 SOD323
  قیمت تکی: 138,717 ریال
  قیمت عمده: 132,193 ریال
  موجودی: 85 عدد
 • BSS84W-7-F code:K84
  قیمت تکی: 68,972 ریال
  قیمت عمده: 51,573 ریال
  موجودی: 85 عدد
 • S1G-13-F
  قیمت تکی: 30,349 ریال
  قیمت عمده: 21,649 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • DSP8-08A TO220
  قیمت تکی: 555,970 ریال
  قیمت عمده: 468,975 ریال
  موجودی: 80 عدد
 • GS8M(GN8M) DO-214AC
  قیمت تکی: 157,411 ریال
  قیمت عمده: 150,017 ریال
  موجودی: 79 عدد
 • 1SS181 CODE:A3
  قیمت تکی: 19,289 ریال
  قیمت عمده: 18,419 ریال
  موجودی: 78 عدد
 • 1N4007 DIP
  قیمت تکی: 4,915 ریال
  قیمت عمده: 4,480 ریال
  موجودی: 78 عدد
 • MBRO520LT1G SOD-123
  قیمت تکی: 67,570 ریال
  قیمت عمده: 42,254 ریال
  موجودی: 75 عدد
 • MCC GGK
  قیمت تکی: 147,705 ریال
  قیمت عمده: 130,828 ریال
  موجودی: 71 عدد
 • ZXTC2045E6TA
  قیمت تکی: 199,889 ریال
  قیمت عمده: 182,490 ریال
  موجودی: 66 عدد
 • S5BC-13-F SMC
  قیمت تکی: 128,218 ریال
  قیمت عمده: 95,160 ریال
  موجودی: 65 عدد
 • MUR1640CT TO-220
  قیمت تکی: 400,520 ریال
  قیمت عمده: 357,893 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • FESF16JT TO220-F
  قیمت تکی: 545,531 ریال
  قیمت عمده: 460,276 ریال
  موجودی: 56 عدد
 • RF1501NS3S TO-263
  قیمت تکی: 278,655 ریال
  قیمت عمده: 236,463 ریال
  موجودی: 54 عدد
 • RHRP15120 TO-220
  قیمت تکی: 416,978 ریال
  قیمت عمده: 373,480 ریال
  موجودی: 51 عدد
 • NL27WZ08USG
  قیمت تکی: 210,863 ریال
  قیمت عمده: 169,541 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • UF5408-E3 DO-201AD
  قیمت تکی: 44,253 ریال
  قیمت عمده: 43,383 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • S5JC-13-F
  قیمت تکی: 149,235 ریال
  قیمت عمده: 123,919 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BYV98-200-TR SOD64
  قیمت تکی: 185,709 ریال
  قیمت عمده: 177,270 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • 1PS79SB31,115
  قیمت تکی: 69,054 ریال
  قیمت عمده: 60,529 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • PTZTE255.1B
  قیمت تکی: 67,341 ریال
  قیمت عمده: 54,553 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • MBR2060CT
  قیمت تکی: 195,985 ریال
  قیمت عمده: 187,459 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • pj1409 BR36
  قیمت تکی: 95,595 ریال
  قیمت عمده: 91,245 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • SMBJ5355B
  قیمت تکی: 138,527 ریال
  قیمت عمده: 132,133 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • RHRP3060
  قیمت تکی: 468,975 ریال
  قیمت عمده: 451,576 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • RFUS10TF4S TO-220F
  قیمت تکی: 329,983 ریال
  قیمت عمده: 286,485 ریال
  موجودی: 44 عدد
 • SMBJ5342B
  قیمت تکی: 141,267 ریال
  قیمت عمده: 134,743 ریال
  موجودی: 44 عدد
 • 1SR154-400
  قیمت تکی: 138,717 ریال
  قیمت عمده: 132,193 ریال
  موجودی: 42 عدد
 • LM3670MFX-3.3 SOT23-5
  قیمت تکی: 343,531 ریال
  قیمت عمده: 300,033 ریال
  موجودی: 40 عدد
 • RT9013-28GB 2.8V
  قیمت تکی: 35,787 ریال
  قیمت عمده: 34,082 ریال
  موجودی: 40 عدد
 • MBR30100PT TO-247
  قیمت تکی: 450,978 ریال
  قیمت عمده: 407,480 ریال
  موجودی: 39 عدد
 • NS6603 TO-247
  قیمت تکی: 920,751 ریال
  قیمت عمده: 842,455 ریال
  موجودی: 39 عدد
 • BAS28
  قیمت تکی: 62,597 ریال
  قیمت عمده: 45,198 ریال
  موجودی: 38 عدد
 • C3D04060 TO-220F
  قیمت تکی: 856,103 ریال
  قیمت عمده: 816,955 ریال
  موجودی: 38 عدد
 • GS5M
  قیمت تکی: 47,797 ریال
  قیمت عمده: 45,623 ریال
  موجودی: 37 عدد
 • US1MHE3_A/H
  قیمت تکی: 221,738 ریال
  قیمت عمده: 195,639 ریال
  موجودی: 36 عدد
 • 30CPF06
  قیمت تکی: 651,465 ریال
  قیمت عمده: 564,470 ریال
  موجودی: 35 عدد
 • RT9013-15GB 1.5V
  قیمت تکی: 34,082 ریال
  قیمت عمده: 32,377 ریال
  موجودی: 35 عدد
 • RURG80100 TO-247
  قیمت تکی: 1,270,071 ریال
  قیمت عمده: 1,014,306 ریال
  موجودی: 34 عدد
 • RT9013-12GB 1.2V
  قیمت تکی: 34,638 ریال
  قیمت عمده: 32,899 ریال
  موجودی: 32 عدد
 • DSI45-16A TO247-2
  قیمت تکی: 1,694,866 ریال
  قیمت عمده: 1,616,570 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • DSP25-12A
  قیمت تکی: 1,184,816 ریال
  قیمت عمده: 1,142,189 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • 3SMAJ5918B
  قیمت تکی: 183,286 ریال
  قیمت عمده: 174,760 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • 3SMAJ5928B
  قیمت تکی: 183,286 ریال
  قیمت عمده: 174,760 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • DSEP30-06A
  قیمت تکی: 707,464 ریال
  قیمت عمده: 647,786 ریال
  موجودی: 22 عدد
 • KA2284 SIP9
  قیمت تکی: 190,990 ریال
  قیمت عمده: 147,493 ریال
  موجودی: 21 عدد
 • BAS21 CODE:JSt
  قیمت تکی: 91,245 ریال
  قیمت عمده: 82,546 ریال
  موجودی: 21 عدد
 • BSS123W-7-F
  قیمت تکی: 68,191 ریال
  قیمت عمده: 65,147 ریال
  موجودی: 21 عدد
 • RS1D
  قیمت تکی: 29,103 ریال
  قیمت عمده: 27,799 ریال
  موجودی: 21 عدد
 • smd code: bt
  قیمت تکی: 93,895 ریال
  قیمت عمده: 89,545 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • DSP8-08A TO-263
  قیمت تکی: 736,485 ریال
  قیمت عمده: 695,162 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • Dsei20-12A
  قیمت تکی: 1,368,268 ریال
  قیمت عمده: 1,304,327 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • MBR30200CT TO-220
  قیمت تکی: 540,311 ریال
  قیمت عمده: 455,926 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • TPD4E05U06DQA
  قیمت تکی: 119,436 ریال
  قیمت عمده: 113,951 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • STPA200
  قیمت تکی: 68,191 ریال
  قیمت عمده: 65,147 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • SM15T18CA bee
  قیمت تکی: 321,812 ریال
  قیمت عمده: 306,893 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • SD103CW
  قیمت تکی: 29,320 ریال
  قیمت عمده: 28,042 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • IDH16S60C
  قیمت تکی: 1,860,895 ریال
  قیمت عمده: 1,773,900 ریال
  موجودی: 19 عدد
 • BAR74
  قیمت تکی: 46,884 ریال
  قیمت عمده: 44,753 ریال
  موجودی: 18 عدد
 • FLLD261
  قیمت تکی: 141,267 ریال
  قیمت عمده: 134,743 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • FEP30GP
  قیمت تکی: 668,465 ریال
  قیمت عمده: 624,968 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • DLA60i1200HA
  قیمت تکی: 1,423,147 ریال
  قیمت عمده: 1,381,824 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • ADP1763ACPZ-1.0-R7
  قیمت تکی: 6,210,809 ریال
  قیمت عمده: 5,915,461 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • BAS21W
  قیمت تکی: 56,317 ریال
  قیمت عمده: 53,837 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • RT9013-30GB 3V
  قیمت تکی: 34,082 ریال
  قیمت عمده: 33,229 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • NS8KT
  قیمت تکی: 381,110 ریال
  قیمت عمده: 364,581 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • SS54C SMC
  قیمت تکی: 46,048 ریال
  قیمت عمده: 28,649 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • SFR25U20PN
  قیمت تکی: 489,726 ریال
  قیمت عمده: 448,404 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • 2CW148 DIP
  قیمت تکی: 1,780,405 ریال
  قیمت عمده: 1,367,179 ریال
  موجودی: 12 عدد
 • BY239L-800
  قیمت تکی: 511,276 ریال
  قیمت عمده: 488,549 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • Ua741cd
  قیمت تکی: 143,817 ریال
  قیمت عمده: 137,293 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • HAL401
  قیمت تکی: 349,660 ریال
  قیمت عمده: 333,131 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SS1H10HE3_B/H
  قیمت تکی: 138,527 ریال
  قیمت عمده: 132,133 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • tf6435
  قیمت تکی: 351,360 ریال
  قیمت عمده: 334,831 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • DSK16 K16 SOD-123F
  قیمت تکی: 57,413 ریال
  قیمت عمده: 54,881 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • LCT35B
  قیمت تکی: 439,125 ریال
  قیمت عمده: 399,978 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • IG10N48AD
  قیمت تکی: 920,751 ریال
  قیمت عمده: 842,455 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • 2036-07-SMLF
  قیمت تکی: 1,331,191 ریال
  قیمت عمده: 1,267,902 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • DF30NA160 ZIP 90DEG
  قیمت تکی: 6,262,731 ریال
  قیمت عمده: 6,093,961 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • BR3510L
  قیمت تکی: 648,879 ریال
  قیمت عمده: 630,122 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • D25JA80
  قیمت تکی: 303,784 ریال
  قیمت عمده: 290,735 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SMW222RJT SMA
  قیمت تکی: 404,245 ریال
  قیمت عمده: 385,258 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MURS340 u3g
  قیمت تکی: 277,054 ریال
  قیمت عمده: 264,265 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • BAW56
  قیمت تکی: 112,894 ریال
  قیمت عمده: 95,495 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • STTH6003CW
  قیمت تکی: 882,028 ریال
  قیمت عمده: 842,880 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • BZT52B12-D3-08
  قیمت تکی: 28,083 ریال
  قیمت عمده: 26,779 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • FS1D-LTP DO214AC
  قیمت تکی: 47,372 ریال
  قیمت عمده: 45,198 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SKA1-17
  قیمت تکی: 399,978 ریال
  قیمت عمده: 356,480 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • 5KP85A-E3/54
  قیمت تکی: 96,743 ریال
  قیمت عمده: 92,480 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • DSEC29-02A
  قیمت تکی: 332,393 ریال
  قیمت عمده: 289,765 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • S3W DIODE
  قیمت تکی: 228,045 ریال
  قیمت عمده: 217,388 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MUR2100E
  قیمت تکی: 323,512 ریال
  قیمت عمده: 308,593 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • STTH212S
  قیمت تکی: 272,804 ریال
  قیمت عمده: 260,015 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • BY228GP
  قیمت تکی: 98,145 ریال
  قیمت عمده: 93,795 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • FES8CT
  قیمت تکی: 752,008 ریال
  قیمت عمده: 717,210 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • PLT5 510
  قیمت تکی: 2,748,843 ریال
  قیمت عمده: 2,618,350 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • VS-ETL1506FP-M3
  قیمت تکی: 1,312,827 ریال
  قیمت عمده: 1,251,930 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • GF1B-E3-67A CODE:GB
  قیمت تکی: 181,884 ریال
  قیمت عمده: 173,445 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • S8J diode
  قیمت تکی: 75,201 ریال
  قیمت عمده: 71,721 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC921
  قیمت تکی: 321,682 ریال
  قیمت عمده: 243,387 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • DL4002 SMD
  قیمت تکی: 145,784 ریال
  قیمت عمده: 128,733 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • STPS16045TV
  قیمت تکی: 4,874,763 ریال
  قیمت عمده: 4,647,489 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BSMD1812-200-30V 1812
  قیمت تکی: 109,956 ریال
  قیمت عمده: 92,905 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • YA868C15 TO-220
  قیمت تکی: 364,110 ریال
  قیمت عمده: 347,581 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MBR200100CT
  قیمت تکی: 4,942,763 ریال
  قیمت عمده: 4,715,489 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SMD CODE GS1M
  قیمت تکی: 78,427 ریال
  قیمت عمده: 70,754 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • MSP10065V1
  قیمت تکی: 381,980 ریال
  قیمت عمده: 338,483 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • SDP06S60 TO-220AB
  قیمت تکی: 579,459 ریال
  قیمت عمده: 529,872 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • 2DI75D-050A
  قیمت تکی: 9,529,550 ریال
  قیمت عمده: 8,659,600 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • ATF34143
  قیمت تکی: 1,612,171 ریال
  قیمت عمده: 1,535,442 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • T2D36
  قیمت تکی: 196,061 ریال
  قیمت عمده: 179,010 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • GS5M
  قیمت تکی: 28,555 ریال
  قیمت عمده: 27,277 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • STTH8R06DI
  قیمت تکی: 673,413 ریال
  قیمت عمده: 642,965 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • BAS21LT1
  قیمت تکی: 44,307 ریال
  قیمت عمده: 42,602 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • K3060G3
  قیمت تکی: 790,258 ریال
  قیمت عمده: 755,460 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MUR120 DO-41
  قیمت تکی: 91,028 ریال
  قیمت عمده: 86,895 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • DGP30
  قیمت تکی: 138,993 ریال
  قیمت عمده: 112,894 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • RT9013-18GB 1.8V
  قیمت تکی: 52,037 ریال
  قیمت عمده: 50,298 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC2101ENGRT
  قیمت تکی: 6,628,571 ریال
  قیمت عمده: 6,313,127 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC2100
  قیمت تکی: 5,017,250 ریال
  قیمت عمده: 4,778,536 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC8010
  قیمت تکی: 1,526,054 ریال
  قیمت عمده: 1,453,587 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC2015C
  قیمت تکی: 3,143,325 ریال
  قیمت عمده: 2,994,129 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • C3D16060D
  قیمت تکی: 6,342,750 ریال
  قیمت عمده: 6,044,357 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • 56760-500 TERMOPAD
  قیمت تکی: 22,116,288 ریال
  قیمت عمده: 20,428,585 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • RLD78NZM5
  قیمت تکی: 6,415,383 ریال
  قیمت عمده: 6,110,900 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MFC70A800V
  قیمت تکی: 10,470,450 ریال
  قیمت عمده: 9,600,500 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • 3SMAJ5919B
  قیمت تکی: 186,940 ریال
  قیمت عمده: 178,240 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HT7533A-1 TO-92
  قیمت تکی: 52,468 ریال
  قیمت عمده: 51,599 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • APT2012PD1C
  قیمت تکی: 732,458 ریال
  قیمت عمده: 697,660 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • CGRM4007-G SOD-123
  قیمت تکی: 158,726 ریال
  قیمت عمده: 125,668 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • L7912CV
  قیمت تکی: 136,306 ریال
  قیمت عمده: 119,255 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MCC132-12IO1
  قیمت تکی: 7,496,140 ریال
  قیمت عمده: 6,800,180 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S3M-E3/57T
  قیمت تکی: 48,888 ریال
  قیمت عمده: 36,491 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ZLDO1117QG33TA
  قیمت تکی: 186,940 ریال
  قیمت عمده: 178,240 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BYG10M-E3/TR
  قیمت تکی: 77,326 ریال
  قیمت عمده: 73,846 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DIODES GF1A CODE:GA
  قیمت تکی: 51,227 ریال
  قیمت عمده: 43,398 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S15MC DO-214-AB
  قیمت تکی: 321,407 ریال
  قیمت عمده: 306,183 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 30EPH06 TO-247-2
  قیمت تکی: 570,396 ریال
  قیمت عمده: 546,473 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MUR1660CTD TO-220-3
  قیمت تکی: 347,581 ریال
  قیمت عمده: 264,936 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STTH8R06G SMD
  قیمت تکی: 286,485 ریال
  قیمت عمده: 242,988 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AMC76383-3.3 SOT89
  قیمت تکی: 252,186 ریال
  قیمت عمده: 169,541 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • FR307
  قیمت تکی: 77,897 ریال
  قیمت عمده: 60,498 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SS3200
  قیمت تکی: 41,440 ریال
  قیمت عمده: 29,044 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SFI1606PT TO-247
  قیمت تکی: 685,864 ریال
  قیمت عمده: 607,569 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SF1606PT TO-247
  قیمت تکی: 685,864 ریال
  قیمت عمده: 607,569 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • NUP2105 BULK
  قیمت تکی: 73,846 ریال
  قیمت عمده: 65,147 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S3M
  قیمت تکی: 45,573 ریال
  قیمت عمده: 29,044 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STTH60P03SW
  قیمت تکی: 520,773 ریال
  قیمت عمده: 442,478 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S8M
  قیمت تکی: 66,352 ریال
  قیمت عمده: 41,558 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SMD CODE B4
  قیمت تکی: 31,989 ریال
  قیمت عمده: 24,159 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MUR1560G
  قیمت تکی: 273,436 ریال
  قیمت عمده: 215,584 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • UF2G
  قیمت تکی: 93,470 ریال
  قیمت عمده: 89,120 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 5KP33A
  قیمت تکی: 107,903 ریال
  قیمت عمده: 103,553 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SMCJ18CA CODE:BET
  قیمت تکی: 21,014 ریال
  قیمت عمده: 20,145 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • RT9013-33GB 3.3V
  قیمت تکی: 52,037 ریال
  قیمت عمده: 50,298 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی سپهر تجارت

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 20000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت Skytech می باشد