روش اتصال


پکیجحداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :
 • ES2J
  قیمت تکی: 17,682 ریال
  قیمت عمده: 16,882 ریال
  موجودی: 19613 عدد
 • ES1J
  قیمت تکی: 57,557 ریال
  قیمت عمده: 54,890 ریال
  موجودی: 4865 عدد
 • ER3JC
  قیمت تکی: 42,364 ریال
  قیمت عمده: 31,909 ریال
  موجودی: 1519 عدد
 • SMBJ45CA
  قیمت تکی: 18,903 ریال
  قیمت عمده: 18,103 ریال
  موجودی: 1394 عدد
 • UF4007-E3/54
  قیمت تکی: 30,520 ریال
  قیمت عمده: 25,186 ریال
  موجودی: 1083 عدد
 • DB3 LL-34
  قیمت تکی: 22,436 ریال
  قیمت عمده: 11,768 ریال
  موجودی: 882 عدد
 • BZT52B12-D3-08
  قیمت تکی: 27,550 ریال
  قیمت عمده: 16,882 ریال
  موجودی: 622 عدد
 • SMCJ18CA CODE:BET
  قیمت تکی: 25,508 ریال
  قیمت عمده: 24,462 ریال
  موجودی: 603 عدد
 • ES1D
  قیمت تکی: 27,539 ریال
  قیمت عمده: 22,205 ریال
  موجودی: 471 عدد
 • SMCJ6.8A
  قیمت تکی: 27,903 ریال
  قیمت عمده: 26,836 ریال
  موجودی: 444 عدد
 • DSP8-12A
  قیمت تکی: 1,927,778 ریال
  قیمت عمده: 1,837,100 ریال
  موجودی: 351 عدد
 • ES2D-E3/52T
  قیمت تکی: 54,816 ریال
  قیمت عمده: 33,480 ریال
  موجودی: 296 عدد
 • GS3M
  قیمت تکی: 80,176 ریال
  قیمت عمده: 58,840 ریال
  موجودی: 263 عدد
 • 1N5627 DIP-2
  قیمت تکی: 184,715 ریال
  قیمت عمده: 164,019 ریال
  موجودی: 257 عدد
 • 15KPA24A
  قیمت تکی: 176,567 ریال
  قیمت عمده: 166,219 ریال
  موجودی: 191 عدد
 • MUR1100E
  قیمت تکی: 46,082 ریال
  قیمت عمده: 35,414 ریال
  موجودی: 185 عدد
 • BZG03C51
  قیمت تکی: 114,154 ریال
  قیمت عمده: 108,980 ریال
  موجودی: 180 عدد
 • BAW156
  قیمت تکی: 130,216 ریال
  قیمت عمده: 108,880 ریال
  موجودی: 174 عدد
 • SMBJ90A
  قیمت تکی: 42,954 ریال
  قیمت عمده: 41,354 ریال
  موجودی: 151 عدد
 • DK5V45R20
  قیمت تکی: 181,688 ریال
  قیمت عمده: 171,020 ریال
  موجودی: 125 عدد
 • HER1605G TO220AB
  قیمت تکی: 372,480 ریال
  قیمت عمده: 362,238 ریال
  موجودی: 116 عدد
 • FERD20H100SFP
  قیمت تکی: 623,885 ریال
  قیمت عمده: 595,135 ریال
  موجودی: 108 عدد
 • BAS316
  قیمت تکی: 26,836 ریال
  قیمت عمده: 11,901 ریال
  موجودی: 105 عدد
 • 1N4007
  قیمت تکی: 6,901 ریال
  قیمت عمده: 6,687 ریال
  موجودی: 105 عدد
 • 1SV214
  قیمت تکی: 33,366 ریال
  قیمت عمده: 31,814 ریال
  موجودی: 102 عدد
 • S3MB-13-F
  قیمت تکی: 45,312 ریال
  قیمت عمده: 34,644 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • BAV74LT1G
  قیمت تکی: 22,755 ریال
  قیمت عمده: 21,688 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • R3000F
  قیمت تکی: 112,614 ریال
  قیمت عمده: 107,440 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • BAV99DW
  قیمت تکی: 46,126 ریال
  قیمت عمده: 43,992 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • LF50ABPT
  قیمت تکی: 812,096 ریال
  قیمت عمده: 760,890 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • MURD620CT
  قیمت تکی: 280,699 ریال
  قیمت عمده: 228,959 ریال
  موجودی: 96 عدد
 • 1N457A
  قیمت تکی: 162,320 ریال
  قیمت عمده: 130,956 ریال
  موجودی: 96 عدد
 • BAS316WS
  قیمت تکی: 165,520 ریال
  قیمت عمده: 144,184 ریال
  موجودی: 96 عدد
 • 1SS314 SMD
  قیمت تکی: 63,273 ریال
  قیمت عمده: 42,364 ریال
  موجودی: 90 عدد
 • SBR1040CT TO220AB
  قیمت تکی: 367,442 ریال
  قیمت عمده: 337,038 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • MURF1660CT
  قیمت تکی: 380,042 ریال
  قیمت عمده: 364,040 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • STTH1R06A
  قیمت تکی: 187,713 ریال
  قیمت عمده: 161,043 ریال
  موجودی: 88 عدد
 • 1N5408
  قیمت تکی: 117,680 ریال
  قیمت عمده: 96,344 ریال
  موجودی: 86 عدد
 • DS16W CODE:K16 SOD-123
  قیمت تکی: 37,760 ریال
  قیمت عمده: 36,224 ریال
  موجودی: 86 عدد
 • BB644 SOD323
  قیمت تکی: 163,500 ریال
  قیمت عمده: 155,819 ریال
  موجودی: 85 عدد
 • 1SS400TE61
  قیمت تکی: 81,000 ریال
  قیمت عمده: 54,330 ریال
  موجودی: 84 عدد
 • BB132 CODE:P2 SOD-323
  قیمت تکی: 163,500 ریال
  قیمت عمده: 155,819 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • BAS21W
  قیمت تکی: 48,172 ریال
  قیمت عمده: 37,504 ریال
  موجودی: 81 عدد
 • BAS28
  قیمت تکی: 82,210 ریال
  قیمت عمده: 55,540 ریال
  موجودی: 80 عدد
 • HER505
  قیمت تکی: 76,008 ریال
  قیمت عمده: 72,808 ریال
  موجودی: 76 عدد
 • MUR120
  قیمت تکی: 111,954 ریال
  قیمت عمده: 106,780 ریال
  موجودی: 75 عدد
 • MBRO520LT1G SOD-123
  قیمت تکی: 82,689 ریال
  قیمت عمده: 51,965 ریال
  موجودی: 73 عدد
 • PESD1LIN
  قیمت تکی: 48,172 ریال
  قیمت عمده: 26,836 ریال
  موجودی: 62 عدد
 • S5BC-13-F SMC
  قیمت تکی: 157,519 ریال
  قیمت عمده: 116,981 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • MCC GGK
  قیمت تکی: 181,415 ریال
  قیمت عمده: 160,719 ریال
  موجودی: 59 عدد
 • RHRP15120
  قیمت تکی: 513,060 ریال
  قیمت عمده: 459,720 ریال
  موجودی: 58 عدد
 • MMBD1503
  قیمت تکی: 86,554 ریال
  قیمت عمده: 75,886 ریال
  موجودی: 51 عدد
 • FESF16JT TO220-F
  قیمت تکی: 684,080 ریال
  قیمت عمده: 577,400 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • pj1409 BR36
  قیمت تکی: 111,913 ریال
  قیمت عمده: 106,846 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • PTZTE255.1B
  قیمت تکی: 80,410 ریال
  قیمت عمده: 65,208 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • NL27WZ08USG
  قیمت تکی: 264,199 ریال
  قیمت عمده: 212,459 ریال
  موجودی: 47 عدد
 • S5JC-13-F
  قیمت تکی: 179,768 ریال
  قیمت عمده: 149,364 ریال
  موجودی: 45 عدد
 • 1PS79SB31,115
  قیمت تکی: 86,444 ریال
  قیمت عمده: 75,776 ریال
  موجودی: 45 عدد
 • LM3670MFX-3.3 SOT23-5
  قیمت تکی: 404,910 ریال
  قیمت عمده: 353,704 ریال
  موجودی: 38 عدد
 • GS8M(GN8M) DO-214AC
  قیمت تکی: 193,174 ریال
  قیمت عمده: 184,106 ریال
  موجودی: 38 عدد
 • SF10A300HPI
  قیمت تکی: 128,780 ریال
  قیمت عمده: 97,736 ریال
  موجودی: 36 عدد
 • C3D04060 TO-220F
  قیمت تکی: 1,011,801 ریال
  قیمت عمده: 965,715 ریال
  موجودی: 36 عدد
 • RT9013-18GB 1.8V
  قیمت تکی: 64,274 ریال
  قیمت عمده: 62,140 ریال
  موجودی: 36 عدد
 • BAS316
  قیمت تکی: 58,840 ریال
  قیمت عمده: 26,836 ریال
  موجودی: 33 عدد
 • D1F60
  قیمت تکی: 162,220 ریال
  قیمت عمده: 108,880 ریال
  موجودی: 32 عدد
 • MBR2060CT
  قیمت تکی: 246,692 ریال
  قیمت عمده: 236,024 ریال
  موجودی: 32 عدد
 • FEP30GP
  قیمت تکی: 823,760 ریال
  قیمت عمده: 770,420 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • DSP8-12A
  قیمت تکی: 695,624 ریال
  قیمت عمده: 663,620 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • BYV98-200-TR
  قیمت تکی: 235,028 ریال
  قیمت عمده: 224,360 ریال
  موجودی: 28 عدد
 • APT2012PD1C
  قیمت تکی: 871,429 ریال
  قیمت عمده: 830,037 ریال
  موجودی: 28 عدد
 • STTH8R06DI
  قیمت تکی: 828,098 ریال
  قیمت عمده: 790,760 ریال
  موجودی: 27 عدد
 • NS6603 TO-247
  قیمت تکی: 1,133,132 ریال
  قیمت عمده: 1,037,120 ریال
  موجودی: 23 عدد
 • DSI45-16A TO247-2
  قیمت تکی: 2,041,487 ریال
  قیمت عمده: 1,947,395 ریال
  موجودی: 22 عدد
 • DSI30-12A
  قیمت تکی: 660,077 ریال
  قیمت عمده: 630,740 ریال
  موجودی: 22 عدد
 • DB3M SOD-123FL
  قیمت تکی: 51,690 ریال
  قیمت عمده: 31,208 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • BAV5004WSQ-7
  قیمت تکی: 123,995 ریال
  قیمت عمده: 103,513 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • HAL401
  قیمت تکی: 433,434 ریال
  قیمت عمده: 412,951 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • GS5M
  قیمت تکی: 58,757 ریال
  قیمت عمده: 56,090 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • FS1D-LTP DO214AC
  قیمت تکی: 55,967 ریال
  قیمت عمده: 53,406 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • STTA506D
  قیمت تکی: 480,066 ریال
  قیمت عمده: 458,730 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • SBR40U200CT
  قیمت تکی: 823,753 ریال
  قیمت عمده: 786,415 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • RF1501NS3S TO-263
  قیمت تکی: 343,439 ریال
  قیمت عمده: 291,699 ریال
  موجودی: 18 عدد
 • STTH6003CW
  قیمت تکی: 1,045,351 ریال
  قیمت عمده: 999,265 ریال
  موجودی: 18 عدد
 • SF1600
  قیمت تکی: 165,190 ریال
  قیمت عمده: 111,850 ریال
  موجودی: 18 عدد
 • ADP1763ACPZ-1.0-R7
  قیمت تکی: 7,459,931 ریال
  قیمت عمده: 7,105,220 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • DLA60i1200HA
  قیمت تکی: 1,749,209 ریال
  قیمت عمده: 1,698,536 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • NS8KT
  قیمت تکی: 469,653 ریال
  قیمت عمده: 449,384 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • 2036-07-SMLF
  قیمت تکی: 1,615,752 ریال
  قیمت عمده: 1,538,942 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • RFUS10TF4S TO-220F
  قیمت تکی: 406,380 ریال
  قیمت عمده: 353,040 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • DSP8-08A TO-263
  قیمت تکی: 905,441 ریال
  قیمت عمده: 854,768 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • SF10A600HPI
  قیمت تکی: 128,670 ریال
  قیمت عمده: 107,974 ریال
  موجودی: 13 عدد
 • 2CW148 DIP
  قیمت تکی: 2,191,920 ریال
  قیمت عمده: 1,685,190 ریال
  موجودی: 12 عدد
 • DSP8-08A TO220
  قیمت تکی: 664,878 ریال
  قیمت عمده: 561,398 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • BY239L-800
  قیمت تکی: 629,273 ریال
  قیمت عمده: 601,403 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • BYM11-400
  قیمت تکی: 154,315 ریال
  قیمت عمده: 147,071 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • S3T DIODE
  قیمت تکی: 263,099 ریال
  قیمت عمده: 211,359 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SFR25U20PN
  قیمت تکی: 616,398 ریال
  قیمت عمده: 564,658 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MURS340 u3g
  قیمت تکی: 330,240 ریال
  قیمت عمده: 315,038 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MURA110T3
  قیمت تکی: 273,834 ریال
  قیمت عمده: 260,899 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • LCT35B
  قیمت تکی: 568,403 ریال
  قیمت عمده: 517,730 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • tf6435
  قیمت تکی: 431,153 ریال
  قیمت عمده: 410,884 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • smd code: bt
  قیمت تکی: 115,314 ریال
  قیمت عمده: 109,980 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • DSEC29-02A
  قیمت تکی: 398,711 ریال
  قیمت عمده: 348,038 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SMW222RJT SMA
  قیمت تکی: 486,010 ریال
  قیمت عمده: 463,207 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • DMN4035L-7
  قیمت تکی: 125,276 ریال
  قیمت عمده: 104,580 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • STTH212S
  قیمت تکی: 324,740 ریال
  قیمت عمده: 309,538 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • APT40DQ120BG
  قیمت تکی: 864,916 ریال
  قیمت عمده: 827,663 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • PLT5 510
  قیمت تکی: 3,237,003 ریال
  قیمت عمده: 3,083,384 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • esh2pd
  قیمت تکی: 216,167 ریال
  قیمت عمده: 205,926 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • 2CW102J
  قیمت تکی: 975,316 ریال
  قیمت عمده: 871,837 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • BYV32-200
  قیمت تکی: 609,268 ریال
  قیمت عمده: 583,398 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • SS1H10HE3_B/H
  قیمت تکی: 166,800 ریال
  قیمت عمده: 159,119 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • Apt15d100kg
  قیمت تکی: 399,786 ریال
  قیمت عمده: 382,184 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • SS54C-HF
  قیمت تکی: 45,972 ریال
  قیمت عمده: 24,636 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • byt30p1400
  قیمت تکی: 1,239,189 ریال
  قیمت عمده: 1,182,276 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MBR200100CT
  قیمت تکی: 6,072,732 ریال
  قیمت عمده: 5,794,030 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SD103CW
  قیمت تکی: 35,450 ریال
  قیمت عمده: 33,914 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BYG24D-E3/TR
  قیمت تکی: 157,419 ریال
  قیمت عمده: 105,680 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • TH31AC06
  قیمت تکی: 2,236,212 ریال
  قیمت عمده: 2,132,732 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • GF1B-E3-67A CODE:GB
  قیمت تکی: 218,877 ریال
  قیمت عمده: 208,742 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • FES8CT
  قیمت تکی: 878,806 ریال
  قیمت عمده: 838,268 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • D25JA80
  قیمت تکی: 398,891 ریال
  قیمت عمده: 383,369 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • STPR1620CG
  قیمت تکی: 1,108,334 ریال
  قیمت عمده: 1,057,128 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC921
  قیمت تکی: 416,384 ریال
  قیمت عمده: 315,038 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • DPG20C400PC
  قیمت تکی: 551,732 ریال
  قیمت عمده: 528,209 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • 1V5KE400A
  قیمت تکی: 427,558 ریال
  قیمت عمده: 375,819 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • YA868C15 TO-220
  قیمت تکی: 447,653 ریال
  قیمت عمده: 427,384 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BR3510L
  قیمت تکی: 847,398 ریال
  قیمت عمده: 795,658 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • ACGRAS1W-HF
  قیمت تکی: 461,476 ریال
  قیمت عمده: 440,140 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BSMD1812-200-30V 1812
  قیمت تکی: 131,515 ریال
  قیمت عمده: 111,246 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • ATF34143
  قیمت تکی: 1,916,539 ریال
  قیمت عمده: 1,825,328 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • RT9013-15GB 1.5V
  قیمت تکی: 41,572 ریال
  قیمت عمده: 39,524 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • BAV203
  قیمت تکی: 48,106 ریال
  قیمت عمده: 45,972 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • DSI30-12AS
  قیمت تکی: 780,375 ریال
  قیمت عمده: 744,157 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • AP22803A
  قیمت تکی: 1,615,928 ریال
  قیمت عمده: 1,539,118 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • RURU15060
  قیمت تکی: 2,657,803 ریال
  قیمت عمده: 2,534,907 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • 1.5SMC15AT3
  قیمت تکی: 435,634 ریال
  قیمت عمده: 415,151 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • DL4002 SMD
  قیمت تکی: 175,202 ریال
  قیمت عمده: 154,719 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EM516
  قیمت تکی: 58,840 ریال
  قیمت عمده: 37,504 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC2101ENGRT
  قیمت تکی: 7,880,084 ریال
  قیمت عمده: 7,505,104 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC2100
  قیمت تکی: 5,964,645 ریال
  قیمت عمده: 5,680,876 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC8010
  قیمت تکی: 1,814,526 ریال
  قیمت عمده: 1,728,382 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EPC2015C
  قیمت تکی: 3,737,666 ریال
  قیمت عمده: 3,560,310 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • SFH 2706
  قیمت تکی: 1,186,168 ریال
  قیمت عمده: 1,129,841 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • BY2000
  قیمت تکی: 98,616 ریال
  قیمت عمده: 94,477 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • RLD78NZM5
  قیمت تکی: 7,868,480 ریال
  قیمت عمده: 7,495,100 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • K3060G3
  قیمت تکی: 937,268 ریال
  قیمت عمده: 896,302 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • 1SR154-400
  قیمت تکی: 165,180 ریال
  قیمت عمده: 157,419 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • DSAI75-16B
  قیمت تکی: 11,443,400 ریال
  قیمت عمده: 10,910,000 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • DSA75-16B
  قیمت تکی: 11,386,200 ریال
  قیمت عمده: 10,852,800 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • SE216
  قیمت تکی: 16,590,400 ریال
  قیمت عمده: 15,523,600 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • vuo36-16n08
  قیمت تکی: 6,696,206 ریال
  قیمت عمده: 6,388,968 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • CGRM4007-G SOD-123
  قیمت تکی: 194,757 ریال
  قیمت عمده: 154,219 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MFC70A800V
  قیمت تکی: 12,314,060 ریال
  قیمت عمده: 11,300,600 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • 1N4007
  قیمت تکی: 4,570 ریال
  قیمت عمده: 4,410 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • C3D16060D
  قیمت تکی: 7,547,931 ریال
  قیمت عمده: 7,193,220 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • S2386-18L
  قیمت تکی: 8,994,670 ریال
  قیمت عمده: 8,567,950 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • VS-12CWQ03FNTR-M3
  قیمت تکی: 232,326 ریال
  قیمت عمده: 181,119 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • 56760-500 TERMOPAD
  قیمت تکی: 26,656,500 ریال
  قیمت عمده: 24,629,580 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • SKKD212/16
  قیمت تکی: 23,485,216 ریال
  قیمت عمده: 22,450,420 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • FR307
  قیمت تکی: 96,676 ریال
  قیمت عمده: 75,340 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DSP25-12A
  قیمت تکی: 1,458,103 ریال
  قیمت عمده: 1,405,830 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STTH8R06G SMD
  قیمت تکی: 353,040 ریال
  قیمت عمده: 299,700 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SMD CODE B4
  قیمت تکی: 41,404 ریال
  قیمت عمده: 31,269 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BSS123W-7-F
  قیمت تکی: 83,910 ریال
  قیمت عمده: 80,176 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • GS5M
  قیمت تکی: 35,804 ریال
  قیمت عمده: 34,204 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 10A10
  قیمت تکی: 68,107 ریال
  قیمت عمده: 65,440 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MUR2100E
  قیمت تکی: 405,249 ریال
  قیمت عمده: 386,580 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 3SMAJ5919B
  قیمت تکی: 229,528 ریال
  قیمت عمده: 218,860 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SKA1-17
  قیمت تکی: 491,060 ریال
  قیمت عمده: 437,720 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ZXTC2045E6TA
  قیمت تکی: 245,696 ریال
  قیمت عمده: 224,360 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MBR30200CT TO-220
  قیمت تکی: 684,080 ریال
  قیمت عمده: 577,400 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 30CPF06
  قیمت تکی: 801,760 ریال
  قیمت عمده: 695,080 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STTH60P03SW
  قیمت تکی: 674,076 ریال
  قیمت عمده: 572,730 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 2CL77
  قیمت تکی: 152,683 ریال
  قیمت عمده: 126,546 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SF26
  قیمت تکی: 53,672 ریال
  قیمت عمده: 32,336 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SS3200
  قیمت تکی: 51,106 ریال
  قیمت عمده: 35,904 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SMD CODE GS1M
  قیمت تکی: 98,245 ریال
  قیمت عمده: 88,644 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SM15T18CA bee
  قیمت تکی: 403,049 ریال
  قیمت عمده: 384,380 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MUR1660CTD TO-220-3
  قیمت تکی: 427,384 ریال
  قیمت عمده: 326,038 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S15MC DO-214-AB
  قیمت تکی: 394,249 ریال
  قیمت عمده: 375,580 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MCC132-12IO1
  قیمت تکی: 9,275,960 ریال
  قیمت عمده: 8,422,520 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BAW56
  قیمت تکی: 139,016 ریال
  قیمت عمده: 117,680 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • TPD4E05U06DQA
  قیمت تکی: 151,118 ریال
  قیمت عمده: 144,184 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S8M
  قیمت تکی: 81,942 ریال
  قیمت عمده: 51,538 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • FLLD261
  قیمت تکی: 173,521 ریال
  قیمت عمده: 165,520 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • s3d diode
  قیمت تکی: 58,207 ریال
  قیمت عمده: 55,540 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BYG10M-E3/TR
  قیمت تکی: 95,111 ریال
  قیمت عمده: 90,844 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BAR74
  قیمت تکی: 58,757 ریال
  قیمت عمده: 56,090 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • UF2G
  قیمت تکی: 109,163 ریال
  قیمت عمده: 104,096 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STPA200
  قیمت تکی: 83,910 ریال
  قیمت عمده: 80,176 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S3M
  قیمت تکی: 56,173 ریال
  قیمت عمده: 35,904 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 30EPH06 TO-247-2
  قیمت تکی: 704,077 ریال
  قیمت عمده: 674,740 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • T2D36
  قیمت تکی: 245,696 ریال
  قیمت عمده: 224,360 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BZX55C-13
  قیمت تکی: 88,227 ریال
  قیمت عمده: 84,130 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • her507
  قیمت تکی: 123,245 ریال
  قیمت عمده: 117,911 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • P600M
  قیمت تکی: 130,714 ریال
  قیمت عمده: 125,380 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • KBP310
  قیمت تکی: 86,008 ریال
  قیمت عمده: 75,340 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 5KP33A
  قیمت تکی: 133,442 ریال
  قیمت عمده: 128,108 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • VS-ETL1506FP-M3
  قیمت تکی: 1,612,196 ریال
  قیمت عمده: 1,537,520 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BY228GP
  قیمت تکی: 120,814 ریال
  قیمت عمده: 115,480 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S3W DIODE
  قیمت تکی: 285,535 ریال
  قیمت عمده: 272,200 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MBR30100PT TO-247
  قیمت تکی: 557,060 ریال
  قیمت عمده: 503,720 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 1SS181
  قیمت تکی: 23,723 ریال
  قیمت عمده: 22,656 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BYG20G
  قیمت تکی: 131,460 ریال
  قیمت عمده: 125,315 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MUR1560G
  قیمت تکی: 337,038 ریال
  قیمت عمده: 266,096 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SF1606PT TO-247
  قیمت تکی: 887,768 ریال
  قیمت عمده: 786,422 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DGP30
  قیمت تکی: 171,020 ریال
  قیمت عمده: 139,016 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BYG23M-E3/TR
  قیمت تکی: 165,520 ریال
  قیمت عمده: 112,180 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AMC76383-3.3 SOT89
  قیمت تکی: 309,538 ریال
  قیمت عمده: 208,192 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • RURG80100 TO-247
  قیمت تکی: 1,592,520 ریال
  قیمت عمده: 1,272,480 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 5KP85A-E3/54
  قیمت تکی: 121,364 ریال
  قیمت عمده: 116,030 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DSK16 K16 SOD-123F
  قیمت تکی: 72,708 ریال
  قیمت عمده: 69,508 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S8J diode
  قیمت تکی: 90,569 ریال
  قیمت عمده: 86,387 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SMD CODE W1 SOD
  قیمت تکی: 32,336 ریال
  قیمت عمده: 21,668 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BYM11-1000
  قیمت تکی: 137,167 ریال
  قیمت عمده: 130,766 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • 1SS403,H3F
  قیمت تکی: 135,187 ریال
  قیمت عمده: 128,786 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S10B
  قیمت تکی: 82,370 ریال
  قیمت عمده: 78,636 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BAS21 CODE:JSt
  قیمت تکی: 112,180 ریال
  قیمت عمده: 101,512 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • Dsei20-12A
  قیمت تکی: 1,713,210 ریال
  قیمت عمده: 1,633,200 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ZLDO1117QG33TA
  قیمت تکی: 282,868 ریال
  قیمت عمده: 272,200 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BAS21LT1
  قیمت تکی: 55,806 ریال
  قیمت عمده: 53,672 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S3M-E3/57T
  قیمت تکی: 60,463 ریال
  قیمت عمده: 45,261 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DIODES GF1A CODE:GA
  قیمت تکی: 66,308 ریال
  قیمت عمده: 56,173 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SFH 7017
  قیمت تکی: 2,128,651 ریال
  قیمت عمده: 2,027,305 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • S1G-13-F
  قیمت تکی: 37,504 ریال
  قیمت عمده: 26,836 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SFI1606PT TO-247
  قیمت تکی: 887,768 ریال
  قیمت عمده: 786,422 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی اسکایتک

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 40000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه Skytech می باشد