روش اتصال


پکیج


هسته پردازنده

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :
 • FT61F021B
  قیمت تکی: 170,806 ریال
  قیمت عمده: 116,704 ریال
  موجودی: 30112 عدد
 • FT62F211-RB
  قیمت تکی: 65,669 ریال
  قیمت عمده: 56,652 ریال
  موجودی: 4131 عدد
 • FT61F023-RB SOP16
  قیمت تکی: 89,912 ریال
  قیمت عمده: 85,403 ریال
  موجودی: 3480 عدد
 • MS83F1602S-M15
  قیمت تکی: 112,454 ریال
  قیمت عمده: 94,420 ریال
  موجودی: 1898 عدد
 • MS83F1402A
  قیمت تکی: 116,704 ریال
  قیمت عمده: 94,162 ریال
  موجودی: 1856 عدد
 • STM8S101J3M3
  قیمت تکی: 912,196 ریال
  قیمت عمده: 826,534 ریال
  موجودی: 1036 عدد
 • XM1008C6T6
  قیمت تکی: 1,216,261 ریال
  قیمت عمده: 1,044,938 ریال
  موجودی: 838 عدد
 • HT66F018 SSOP20
  قیمت تکی: 215,891 ریال
  قیمت عمده: 197,857 ریال
  موجودی: 667 عدد
 • FT61F021A
  قیمت تکی: 132,986 ریال
  قیمت عمده: 93,312 ریال
  موجودی: 656 عدد
 • XM1008K6U6
  قیمت تکی: 979,114 ریال
  قیمت عمده: 847,917 ریال
  موجودی: 500 عدد
 • ATMEGA64A-AU
  قیمت تکی: 1,107,540 ریال
  قیمت عمده: 1,017,370 ریال
  موجودی: 491 عدد
 • XM1008K6T6
  قیمت تکی: 702,292 ریال
  قیمت عمده: 659,461 ریال
  موجودی: 235 عدد
 • STM8L001J3M3
  قیمت تکی: 479,638 ریال
  قیمت عمده: 436,808 ریال
  موجودی: 200 عدد
 • STM32F030C6T6
  قیمت تکی: 1,107,540 ریال
  قیمت عمده: 1,017,370 ریال
  موجودی: 186 عدد
 • STM8S103K3T6C
  قیمت تکی: 1,422,366 ریال
  قیمت عمده: 1,333,999 ریال
  موجودی: 172 عدد
 • XM1009C6T6
  قیمت تکی: 979,114 ریال
  قیمت عمده: 847,917 ریال
  موجودی: 171 عدد
 • M82c54 DIP
  قیمت تکی: 1,006,285 ریال
  قیمت عمده: 961,200 ریال
  موجودی: 161 عدد
 • MS84F2004B SOP
  قیمت تکی: 170,289 ریال
  قیمت عمده: 152,255 ریال
  موجودی: 128 عدد
 • HT66F007 - MSOP10
  قیمت تکی: 329,509 ریال
  قیمت عمده: 314,202 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • HT66F004 SOP20
  قیمت تکی: 215,891 ریال
  قیمت عمده: 206,874 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • HT66F002 SOP8
  قیمت تکی: 152,772 ریال
  قیمت عمده: 143,755 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • STC89C52RC-40I
  قیمت تکی: 421,214 ریال
  قیمت عمده: 403,180 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • STC89c54RD+ DIP40
  قیمت تکی: 528,384 ریال
  قیمت عمده: 510,350 ریال
  موجودی: 99 عدد
 • BS66F360 LQFP-44
  قیمت تکی: 559,282 ریال
  قیمت عمده: 524,296 ریال
  موجودی: 98 عدد
 • Ht66f302
  قیمت تکی: 402,092 ریال
  قیمت عمده: 358,360 ریال
  موجودی: 96 عدد
 • STC15W104
  قیمت تکی: 279,395 ریال
  قیمت عمده: 191,930 ریال
  موجودی: 88 عدد
 • STM8S208C6T6TR
  قیمت تکی: 2,116,410 ریال
  قیمت عمده: 2,026,240 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • FT32F030C8AT7
  قیمت تکی: 395,714 ریال
  قیمت عمده: 341,612 ریال
  موجودی: 80 عدد
 • HT68F002 SOP8
  قیمت تکی: 200,923 ریال
  قیمت عمده: 183,430 ریال
  موجودی: 75 عدد
 • AT89C2051-24PU
  قیمت تکی: 2,021,990 ریال
  قیمت عمده: 1,841,650 ریال
  موجودی: 66 عدد
 • STM32F103VCT6
  قیمت تکی: 5,345,530 ریال
  قیمت عمده: 5,255,360 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • FT32F030G8BU7
  قیمت تکی: 388,140 ریال
  قیمت عمده: 352,793 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • XM1008F6P6
  قیمت تکی: 476,506 ریال
  قیمت عمده: 458,833 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BS84B06A-3
  قیمت تکی: 305,544 ریال
  قیمت عمده: 287,510 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • LPC11C14F/301
  قیمت تکی: 1,494,754 ریال
  قیمت عمده: 1,332,448 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • MCV14A-I/SL SOP-14
  قیمت تکی: 351,146 ریال
  قیمت عمده: 334,014 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • FT32F030K6AT7
  قیمت تکی: 388,140 ریال
  قیمت عمده: 352,793 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • ATMEGA16A-PU
  قیمت تکی: 1,138,990 ریال
  قیمت عمده: 1,093,905 ریال
  موجودی: 48 عدد
 • FT32F072R8AT7
  قیمت تکی: 512,935 ریال
  قیمت عمده: 467,850 ریال
  موجودی: 47 عدد
 • STM8S105S4T6C
  قیمت تکی: 4,078,900 ریال
  قیمت عمده: 3,628,050 ریال
  موجودی: 45 عدد
 • TMS320F28035PNT
  قیمت تکی: 5,882,300 ریال
  قیمت عمده: 5,431,450 ریال
  موجودی: 45 عدد
 • STM32F072CBT6
  قیمت تکی: 2,000,740 ریال
  قیمت عمده: 1,910,570 ریال
  موجودی: 43 عدد
 • IDT71256
  قیمت تکی: 666,495 ریال
  قیمت عمده: 635,566 ریال
  موجودی: 41 عدد
 • STM32F107RCT6
  قیمت تکی: 5,869,550 ریال
  قیمت عمده: 5,599,040 ریال
  موجودی: 35 عدد
 • ATMEGA8A-PU
  قیمت تکی: 939,950 ریال
  قیمت عمده: 849,780 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • RK3308 TFBGA355
  قیمت تکی: 4,398,745 ریال
  قیمت عمده: 4,223,815 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • TMS320F28027FPTT
  قیمت تکی: 4,443,830 ریال
  قیمت عمده: 4,353,660 ریال
  موجودی: 29 عدد
 • STM32F103CBT6
  قیمت تکی: 1,099,040 ریال
  قیمت عمده: 1,008,870 ریال
  موجودی: 29 عدد
 • ATMEGA16A-AU
  قیمت تکی: 909,166 ریال
  قیمت عمده: 820,799 ریال
  موجودی: 28 عدد
 • TMS320F28034PNT
  قیمت تکی: 5,727,719 ریال
  قیمت عمده: 5,290,394 ریال
  موجودی: 28 عدد
 • S3F9454BZZ_DK94
  قیمت تکی: 665,190 ریال
  قیمت عمده: 575,020 ریال
  موجودی: 26 عدد
 • FT32F030R8AT7
  قیمت تکی: 585,071 ریال
  قیمت عمده: 558,020 ریال
  موجودی: 25 عدد
 • S9S12G128MLL QFP100
  قیمت تکی: 2,829,270 ریال
  قیمت عمده: 2,739,100 ریال
  موجودی: 24 عدد
 • HK32F030MF4P6
  قیمت تکی: 127,332 ریال
  قیمت عمده: 121,471 ریال
  موجودی: 23 عدد
 • F1C100s
  قیمت تکی: 2,832,877 ریال
  قیمت عمده: 2,657,947 ریال
  موجودی: 22 عدد
 • ST62T60C6
  قیمت تکی: 1,459,720 ریال
  قیمت عمده: 1,369,550 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • TMP86FS49AFG QFP-64
  قیمت تکی: 1,288,093 ریال
  قیمت عمده: 1,197,923 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • ATTINY20-UUR
  قیمت تکی: 980,533 ریال
  قیمت عمده: 892,166 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • FTC334B SOP16
  قیمت تکی: 381,859 ریال
  قیمت عمده: 363,825 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • SC92F8371M16U SOP-16
  قیمت تکی: 381,028 ریال
  قیمت عمده: 363,896 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • BM1362AC
  قیمت تکی: 13,535,700 ریال
  قیمت عمده: 12,183,150 ریال
  موجودی: 19 عدد
 • St10f275caa
  قیمت تکی: 4,280,490 ریال
  قیمت عمده: 3,919,810 ریال
  موجودی: 18 عدد
 • F1C200S
  قیمت تکی: 1,648,560 ریال
  قیمت عمده: 1,558,390 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • STM8S105K6T6C
  قیمت تکی: 10,728,938 ریال
  قیمت عمده: 9,872,323 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • DSPIC33FJ32MC304-E/PT
  قیمت تکی: 2,739,100 ریال
  قیمت عمده: 2,558,760 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • APM32F103C8T6
  قیمت تکی: 1,346,749 ریال
  قیمت عمده: 1,283,630 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • M6255 QFP-80
  قیمت تکی: 3,865,340 ریال
  قیمت عمده: 3,685,000 ریال
  موجودی: 13 عدد
 • ALLWINNER H3
  قیمت تکی: 3,812,640 ریال
  قیمت عمده: 3,632,300 ریال
  موجودی: 12 عدد
 • LPC1751FBD80 LQFP-80
  قیمت تکی: 10,984,113 ریال
  قیمت عمده: 10,546,788 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • MSP430F1101AIDWR
  قیمت تکی: 987,614 ریال
  قیمت عمده: 900,149 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • STM6510SCACDG6F
  قیمت تکی: 716,719 ریال
  قیمت عمده: 629,254 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • FT32F072C8AT7
  قیمت تکی: 648,190 ریال
  قیمت عمده: 603,105 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • STM32L152VDT6 LQFP100
  قیمت تکی: 15,538,990 ریال
  قیمت عمده: 15,358,650 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • CKS32F103RBT6 LQFP64
  قیمت تکی: 1,196,860 ریال
  قیمت عمده: 1,106,690 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • HC32F460KETA LQFP64
  قیمت تکی: 1,315,484 ریال
  قیمت عمده: 1,254,259 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • HT46r24 DIP-28
  قیمت تکی: 1,441,938 ریال
  قیمت عمده: 1,354,474 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SC92F8362B TSSOP-20
  قیمت تکی: 212,244 ریال
  قیمت عمده: 202,623 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • ES7P003FGTF
  قیمت تکی: 307,836 ریال
  قیمت عمده: 294,310 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • TM4E1G31
  قیمت تکی: 1,862,263 ریال
  قیمت عمده: 1,774,798 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • M82c55 DIP
  قیمت تکی: 1,253,396 ریال
  قیمت عمده: 1,196,544 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • M82c51 DIP
  قیمت تکی: 794,205 ریال
  قیمت عمده: 759,219 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • Upd71054c
  قیمت تکی: 1,695,587 ریال
  قیمت عمده: 1,616,868 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • LKS32MC061C6T8
  قیمت تکی: 2,312,954 ریال
  قیمت عمده: 2,203,623 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • LPC1769FBD100
  قیمت تکی: 20,322,250 ریال
  قیمت عمده: 16,264,600 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SH79F1620M
  قیمت تکی: 480,925 ریال
  قیمت عمده: 458,833 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • ST62T00C
  قیمت تکی: 593,571 ریال
  قیمت عمده: 512,418 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • FT60F121
  قیمت تکی: 184,590 ریال
  قیمت عمده: 139,505 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MC9S08DZ96MLH LQFP-64
  قیمت تکی: 2,392,463 ریال
  قیمت عمده: 2,279,750 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • AD009-02C
  قیمت تکی: 288,116 ریال
  قیمت عمده: 274,590 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • HT66F40
  قیمت تکی: 656,690 ریال
  قیمت عمده: 566,520 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • HT48R063
  قیمت تکی: 503,918 ریال
  قیمت عمده: 422,765 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • FT62F083 SOP-16
  قیمت تکی: 247,445 ریال
  قیمت عمده: 236,512 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • PIC16F1826-I/SO SOP-18
  قیمت تکی: 760,979 ریال
  قیمت عمده: 725,633 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • STV6110A
  قیمت تکی: 1,144,642 ریال
  قیمت عمده: 1,090,540 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • M3516 ALCA
  قیمت تکی: 5,085,098 ریال
  قیمت عمده: 4,844,570 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • HT46R52A
  قیمت تکی: 388,140 ریال
  قیمت عمده: 370,466 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • PIC18F46K22-E/PT
  قیمت تکی: 6,441,613 ریال
  قیمت عمده: 6,013,305 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • MC9S12D64CFU QFP-80
  قیمت تکی: 2,708,537 ریال
  قیمت عمده: 2,580,045 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • CF775 DIP28
  قیمت تکی: 1,341,465 ریال
  قیمت عمده: 1,296,380 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • PIC18F2580-I/SO
  قیمت تکی: 6,111,975 ریال
  قیمت عمده: 5,706,210 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • STC15W404AS TSSOP28
  قیمت تکی: 558,020 ریال
  قیمت عمده: 467,850 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • DSPIC30F4011-30I/PT
  قیمت تکی: 14,028,384 ریال
  قیمت عمده: 13,153,735 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • P80C32UFBB
  قیمت تکی: 1,729,713 ریال
  قیمت عمده: 1,648,560 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • CY7C63413-PVC
  قیمت تکی: 1,721,213 ریال
  قیمت عمده: 1,640,060 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • PIC18F458
  قیمت تکی: 5,308,945 ریال
  قیمت عمده: 4,903,180 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • LPC932A
  قیمت تکی: 1,721,213 ریال
  قیمت عمده: 1,640,060 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • M430F1121A
  قیمت تکی: 755,877 ریال
  قیمت عمده: 674,724 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SAK TC1728N192
  قیمت تکی: 54,262,238 ریال
  قیمت عمده: 52,512,940 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • PIC18F458-I/P DIP-40
  قیمت تکی: 2,710,498 ریال
  قیمت عمده: 2,445,398 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MB91F594BS TQFP
  قیمت تکی: 9,978,200 ریال
  قیمت عمده: 9,076,500 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MKV58F1M0VLQ24
  قیمت تکی: 33,396,900 ریال
  قیمت عمده: 31,593,500 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • 68HC68S1M SMD
  قیمت تکی: 1,445,678 ریال
  قیمت عمده: 1,405,101 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • AT97SC3205T-H3M4C20B
  قیمت تکی: 2,592,718 ریال
  قیمت عمده: 2,470,267 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • DSPB56364AF100
  قیمت تکی: 3,753,897 ریال
  قیمت عمده: 3,577,164 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC68HC705P6ACDW
  قیمت تکی: 1,815,892 ریال
  قیمت عمده: 1,730,230 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC9S08AW32
  قیمت تکی: 2,392,020 ریال
  قیمت عمده: 2,301,850 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • STM32F303K8T6
  قیمت تکی: 9,439,765 ریال
  قیمت عمده: 8,583,150 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • TDA3330
  قیمت تکی: 779,057 ریال
  قیمت عمده: 744,792 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BS83B04A-4
  قیمت تکی: 481,043 ریال
  قیمت عمده: 458,500 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • ST SALOMO2
  قیمت تکی: 4,972,452 ریال
  قیمت عمده: 4,736,883 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SIL9993CTG100 QFP
  قیمت تکی: 1,734,480 ریال
  قیمت عمده: 1,563,157 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • UPD71051GB
  قیمت تکی: 3,264,473 ریال
  قیمت عمده: 3,109,831 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • W78E054DPG
  قیمت تکی: 2,353,623 ریال
  قیمت عمده: 2,243,165 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • PLDC20G10-25PC
  قیمت تکی: 2,079,518 ریال
  قیمت عمده: 1,982,315 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • M30290FATHP
  قیمت تکی: 5,601,096 ریال
  قیمت عمده: 5,335,996 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • sp107158 cfue
  قیمت تکی: 2,789,144 ریال
  قیمت عمده: 2,657,947 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • sp107156 cfue
  قیمت تکی: 1,862,263 ریال
  قیمت عمده: 1,774,798 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC33972TEW SSOP32
  قیمت تکی: 2,772,994 ریال
  قیمت عمده: 2,641,797 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SAB-C165-LF TQFP
  قیمت تکی: 7,385,302 ریال
  قیمت عمده: 7,035,442 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • HC32F030J8TA LQ48
  قیمت تکی: 493,807 ریال
  قیمت عمده: 450,075 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • HC32L130F8UA QFN32
  قیمت تکی: 794,834 ریال
  قیمت عمده: 707,369 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • Cm03ax
  قیمت تکی: 571,471 ریال
  قیمت عمده: 544,420 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • FT60F021-RB
  قیمت تکی: 146,268 ریال
  قیمت عمده: 139,505 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • HC32L130J8TA LQFP-48
  قیمت تکی: 534,989 ریال
  قیمت عمده: 491,257 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • STM32F070F6P6
  قیمت تکی: 750,779 ریال
  قیمت عمده: 715,433 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • PIC18F2458-I/SO SOP-28
  قیمت تکی: 8,684,525 ریال
  قیمت عمده: 8,334,666 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • BCM6338KFB
  قیمت تکی: 950,777 ریال
  قیمت عمده: 865,115 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • LPC2388FBD144
  قیمت تکی: 35,894,609 ریال
  قیمت عمده: 35,019,960 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • DSPIC30F2020-30I/SP
  قیمت تکی: 9,045,458 ریال
  قیمت عمده: 8,617,150 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • NCT6779D
  قیمت تکی: 2,719,587 ریال
  قیمت عمده: 2,591,095 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • FT32F072R8BT7
  قیمت تکی: 812,299 ریال
  قیمت عمده: 768,116 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • W78E052B40DL
  قیمت تکی: 952,183 ریال
  قیمت عمده: 871,030 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • AT90USB162-16AU TQFP-32
  قیمت تکی: 14,903,033 ریال
  قیمت عمده: 14,465,709 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • SAK-XC164CS-32F40F BB
  قیمت تکی: 11,850,262 ریال
  قیمت عمده: 11,412,937 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • CY8C21234
  قیمت تکی: 979,114 ریال
  قیمت عمده: 891,649 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • AT89C52RC-40I
  قیمت تکی: 456,765 ریال
  قیمت عمده: 411,680 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • W78E516DDG
  قیمت تکی: 537,918 ریال
  قیمت عمده: 456,765 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • Lpc1752fbd80
  قیمت تکی: 1,738,213 ریال
  قیمت عمده: 1,657,060 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • MCP42050-I/SL SOP-14
  قیمت تکی: 480,925 ریال
  قیمت عمده: 458,833 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC18F6620-I/PT
  قیمت تکی: 8,994,830 ریال
  قیمت عمده: 8,183,300 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • TS80C32X2-MIB
  قیمت تکی: 2,289,915 ریال
  قیمت عمده: 2,201,548 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • TMS320F28035 80 pin
  قیمت تکی: 5,512,729 ریال
  قیمت عمده: 5,335,996 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • LPC2132FBD64
  قیمت تکی: 2,261,199 ریال
  قیمت عمده: 2,175,538 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • DSPIC30F2011-30I/P
  قیمت تکی: 3,095,903 ریال
  قیمت عمده: 2,950,098 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC16C65B20/PQ TQFP
  قیمت تکی: 2,997,921 ریال
  قیمت عمده: 2,856,580 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • stm32wb55cg
  قیمت تکی: 5,345,530 ریال
  قیمت عمده: 5,255,360 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • BCM5892PC0KFB266G
  قیمت تکی: 5,592,596 ریال
  قیمت عمده: 5,327,496 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • STM32L431VCT6
  قیمت تکی: 3,447,710 ریال
  قیمت عمده: 3,267,370 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • NCT6791D
  قیمت تکی: 2,817,548 ریال
  قیمت عمده: 2,684,998 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • F280048PMQR
  قیمت تکی: 28,503,825 ریال
  قیمت عمده: 27,148,119 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC18F97J60-I/PF
  قیمت تکی: 3,528,605 ریال
  قیمت عمده: 3,361,790 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • 6413003f16v(h8/3003)
  قیمت تکی: 9,217,815 ریال
  قیمت عمده: 8,780,490 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • P80C51-4A
  قیمت تکی: 5,544,289 ریال
  قیمت عمده: 5,281,894 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC18F25K80-I/SS
  قیمت تکی: 1,365,300 ریال
  قیمت عمده: 1,275,130 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • MC68HC705C8A
  قیمت تکی: 4,852,925 ریال
  قیمت عمده: 4,627,500 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • S5D0127X01-Q0
  قیمت تکی: 5,499,324 ریال
  قیمت عمده: 5,324,394 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • STM32F405RGT6
  قیمت تکی: 6,341,650 ریال
  قیمت عمده: 5,890,800 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • S1D13513F01A1 EPSON
  قیمت تکی: 17,705,637 ریال
  قیمت عمده: 16,866,154 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • UPD71054GB
  قیمت تکی: 6,511,945 ریال
  قیمت عمده: 6,202,662 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • STM32H750IBK6
  قیمت تکی: 12,333,705 ریال
  قیمت عمده: 11,747,600 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • CY7C136-55NC
  قیمت تکی: 3,753,897 ریال
  قیمت عمده: 3,577,164 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • ST62T25C6
  قیمت تکی: 6,043,770 ریال
  قیمت عمده: 5,756,579 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MC68HC16Z1CFC16
  قیمت تکی: 13,903,222 ریال
  قیمت عمده: 13,247,235 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • ATMEGA128A-MUR
  قیمت تکی: 26,926,330 ریال
  قیمت عمده: 25,645,014 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • LPC2103FBD48
  قیمت تکی: 787,073 ریال
  قیمت عمده: 751,212 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MC68711E20CFN2 PLCC
  قیمت تکی: 8,341,933 ریال
  قیمت عمده: 7,948,341 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • HD6475368F16 QFP-80
  قیمت تکی: 28,803,514 ریال
  قیمت عمده: 27,432,930 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MSP430FR6989 SMD
  قیمت تکی: 4,001,997 ریال
  قیمت عمده: 3,920,844 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • ST72F324BJ6T6 SMD
  قیمت تکی: 9,484,850 ریال
  قیمت عمده: 9,034,000 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • P87C51FA
  قیمت تکی: 4,198,303 ریال
  قیمت عمده: 4,117,150 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • AT89C51ED2-RLTUM
  قیمت تکی: 5,256,618 ریال
  قیمت عمده: 5,008,650 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • BCM5461SA1PFG
  قیمت تکی: 8,303,106 ریال
  قیمت عمده: 8,140,800 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MB90F428GB
  قیمت تکی: 10,592,390 ریال
  قیمت عمده: 9,780,860 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MC68HC705C9ACP
  قیمت تکی: 8,174,800 ریال
  قیمت عمده: 7,769,035 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • F3048F16V
  قیمت تکی: 9,885,073 ریال
  قیمت عمده: 9,456,765 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • ADUC834bsz
  قیمت تکی: 5,787,363 ریال
  قیمت عمده: 5,706,210 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • LPC2378FBD144
  قیمت تکی: 4,308,575 ریال
  قیمت عمده: 4,137,252 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • DSPIC30F4013-30I/P
  قیمت تکی: 13,838,510 ریال
  قیمت عمده: 12,215,450 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MC68HC908GR8CFA
  قیمت تکی: 4,509,979 ریال
  قیمت عمده: 4,295,825 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • R5S61650AFPV H8SX/1650
  قیمت تکی: 10,321,880 ریال
  قیمت عمده: 4,753,883 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • DSPIC33EP512GM304-I/PT
  قیمت تکی: 3,631,783 ریال
  قیمت عمده: 3,460,460 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HD6412392F20
  قیمت تکی: 3,914,268 ریال
  قیمت عمده: 3,485,960 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HI6A55A BGA
  قیمت تکی: 7,435,544 ریال
  قیمت عمده: 7,082,078 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • ATF16V8C-7PU
  قیمت تکی: 2,238,115 ریال
  قیمت عمده: 2,133,158 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MCIMX280CVM4B
  قیمت تکی: 37,879,900 ریال
  قیمت عمده: 36,076,500 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • CY8C5868AXI-LP035
  قیمت تکی: 35,431,640 ریال
  قیمت عمده: 34,547,974 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • EP2C8Q208C8N QFP208
  قیمت تکی: 27,589,694 ریال
  قیمت عمده: 26,277,720 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HC32M140J8TA TQFP48
  قیمت تکی: 1,324,724 ریال
  قیمت عمده: 1,149,794 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • AT89C51CC01CA
  قیمت تکی: 10,566,890 ریال
  قیمت عمده: 10,386,550 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HD64F3687HV
  قیمت تکی: 11,386,920 ریال
  قیمت عمده: 10,845,900 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • ATXMEGA128D3
  قیمت تکی: 9,730,951 ریال
  قیمت عمده: 8,847,285 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SAF-C164CI-LM
  قیمت تکی: 7,329,270 ریال
  قیمت عمده: 7,058,760 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • LPC1778FBD144 LQFP-144
  قیمت تکی: 3,724,135 ریال
  قیمت عمده: 3,318,370 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MC9S12XEP100MAL QFP112
  قیمت تکی: 6,120,475 ریال
  قیمت عمده: 5,877,016 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ATTINY202-SSNR SOP-8
  قیمت تکی: 1,002,070 ریال
  قیمت عمده: 911,900 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • HT48R50A-1
  قیمت تکی: 410,674 ریال
  قیمت عمده: 392,640 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DF3687FP
  قیمت تکی: 7,456,794 ریال
  قیمت عمده: 7,103,328 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • APM32F103RCT6
  قیمت تکی: 1,481,746 ریال
  قیمت عمده: 1,310,423 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • F71868AD TQFP128
  قیمت تکی: 1,591,356 ریال
  قیمت عمده: 1,519,220 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MS81F1602
  قیمت تکی: 98,345 ریال
  قیمت عمده: 76,930 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • GD32F103RBT6
  قیمت تکی: 1,248,746 ریال
  قیمت عمده: 1,190,496 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • IM4A5-128/64-10VC-12VI
  قیمت تکی: 3,812,640 ریال
  قیمت عمده: 3,632,300 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MC9S12C64CFAE QFP-48
  قیمت تکی: 3,853,475 ریال
  قیمت عمده: 3,628,050 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PIC32MZ0512EFE064-I/PT
  قیمت تکی: 3,859,979 ریال
  قیمت عمده: 3,677,385 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • F280023CPMSR
  قیمت تکی: 3,250,755 ریال
  قیمت عمده: 3,096,564 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PIC16F15245-I/SO
  قیمت تکی: 4,911,680 ریال
  قیمت عمده: 4,100,150 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • LM3S817 LQFP
  قیمت تکی: 3,203,476 ریال
  قیمت عمده: 3,117,814 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SD690
  قیمت تکی: 70,872 ریال
  قیمت عمده: 54,642 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MSP430F2132
  قیمت تکی: 882,115 ریال
  قیمت عمده: 796,454 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AT89C51ED2-UM
  قیمت تکی: 2,017,740 ریال
  قیمت عمده: 1,837,400 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PIC18F66K80
  قیمت تکی: 1,481,746 ریال
  قیمت عمده: 1,396,084 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MC9S12XEG128MAA
  قیمت تکی: 2,143,978 ریال
  قیمت عمده: 2,062,825 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • M30626FHPGP
  قیمت تکی: 4,098,864 ریال
  قیمت عمده: 4,010,497 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MB90F497G
  قیمت تکی: 3,361,273 ریال
  قیمت عمده: 3,280,120 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BS83B12A
  قیمت تکی: 357,843 ریال
  قیمت عمده: 284,805 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST9S429-PG14
  قیمت تکی: 890,615 ریال
  قیمت عمده: 804,954 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AT89S52 DIP
  قیمت تکی: 1,764,230 ریال
  قیمت عمده: 1,674,060 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MSP430F2003IN
  قیمت تکی: 1,454,178 ریال
  قیمت عمده: 1,413,601 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MC9S12XEG128MAL
  قیمت تکی: 3,203,476 ریال
  قیمت عمده: 3,117,814 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • M63975FP MITSUBISHI
  قیمت تکی: 918,700 ریال
  قیمت عمده: 828,530 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32G071R8T6
  قیمت تکی: 1,090,425 ریال
  قیمت عمده: 1,039,299 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PIC16F628A-I/SO
  قیمت تکی: 316,689 ریال
  قیمت عمده: 308,574 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • WT7522
  قیمت تکی: 624,667 ریال
  قیمت عمده: 598,969 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32L4Q5VGT6
  قیمت تکی: 6,598,893 ریال
  قیمت عمده: 6,517,740 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DSPIC33FJ64MC510A
  قیمت تکی: 4,954,180 ریال
  قیمت عمده: 4,142,650 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32WB55CCU6TR
  قیمت تکی: 5,381,598 ریال
  قیمت عمده: 5,300,445 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST10F275-CFG QFP144
  قیمت تکی: 3,532,079 ریال
  قیمت عمده: 3,450,926 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SAK-TC1762-128F66HL
  قیمت تکی: 5,345,013 ریال
  قیمت عمده: 5,173,690 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PIC18F27K40-I/ML
  قیمت تکی: 1,031,413 ریال
  قیمت عمده: 990,836 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32F030K6T6 REF
  قیمت تکی: 301,036 ریال
  قیمت عمده: 276,690 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MC68332ACFC25 BQFP-132
  قیمت تکی: 6,255,730 ریال
  قیمت عمده: 6,165,560 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PIC16F873A-i/so
  قیمت تکی: 1,810,866 ریال
  قیمت عمده: 1,648,560 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AT89C2051-24PI
  قیمت تکی: 268,959 ریال
  قیمت عمده: 228,383 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AT89C2051-24PU
  قیمت تکی: 268,959 ریال
  قیمت عمده: 228,383 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BM1397AG
  قیمت تکی: 12,026,610 ریال
  قیمت عمده: 11,169,995 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DSPIC33FJ256GP506-I/PT
  قیمت تکی: 25,668,814 ریال
  قیمت عمده: 24,785,148 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32F030F4P6
  قیمت تکی: 196,068 ریال
  قیمت عمده: 179,837 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MS84F2004A TSSOP
  قیمت تکی: 196,889 ریال
  قیمت عمده: 188,323 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST10F273M.abr3
  قیمت تکی: 2,955,508 ریال
  قیمت عمده: 2,874,355 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DSPIC30F4011-30I/P
  قیمت تکی: 2,689,507 ریال
  قیمت عمده: 2,603,845 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32F733IET6
  قیمت تکی: 6,923,505 ریال
  قیمت عمده: 6,761,199 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32F103RET6 LQFP-64
  قیمت تکی: 2,832,877 ریال
  قیمت عمده: 2,657,947 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SAK-C167CR-LM
  قیمت تکی: 4,641,170 ریال
  قیمت عمده: 4,551,000 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32F417VGT
  قیمت تکی: 3,974,429 ریال
  قیمت عمده: 3,888,768 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MPC5554MZP132
  قیمت تکی: 3,640,283 ریال
  قیمت عمده: 3,468,960 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MPC5566MZP
  قیمت تکی: 5,353,513 ریال
  قیمت عمده: 5,182,190 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • R5F2123 ajfp
  قیمت تکی: 4,822,027 ریال
  قیمت عمده: 4,740,874 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ht46r51a 20PIN SMD
  قیمت تکی: 282,100 ریال
  قیمت عمده: 237,917 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • AT89C55WD-24PU
  قیمت تکی: 620,105 ریال
  قیمت عمده: 493,867 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • WT61P805 QFP48
  قیمت تکی: 1,090,540 ریال
  قیمت عمده: 1,000,370 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • Bs66f340
  قیمت تکی: 351,080 ریال
  قیمت عمده: 333,948 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ATMEGA128A-AU
  قیمت تکی: 1,083,579 ریال
  قیمت عمده: 996,114 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ATMEGA32A-AU
  قیمت تکی: 602,588 ریال
  قیمت عمده: 584,554 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ATMEGA8A-AU
  قیمت تکی: 521,435 ریال
  قیمت عمده: 476,350 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • St10f273abg3
  قیمت تکی: 3,725,945 ریال
  قیمت عمده: 3,468,960 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • St10f275ceg
  قیمت تکی: 3,897,268 ریال
  قیمت عمده: 3,468,960 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • LPC1788FBD208
  قیمت تکی: 24,027,720 ریال
  قیمت عمده: 22,742,798 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST10F273-B-CAA
  قیمت تکی: 4,346,825 ریال
  قیمت عمده: 4,089,841 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32F107RCT6
  قیمت تکی: 2,836,231 ریال
  قیمت عمده: 2,659,498 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SAK-C167CS-L40M
  قیمت تکی: 3,198,450 ریال
  قیمت عمده: 2,747,600 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MS80F0801AP
  قیمت تکی: 49,461 ریال
  قیمت عمده: 45,404 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی سپهر تجارت

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 20000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت Skytech می باشد