روش اتصال
پکیجهسته پردازنده


حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :
 • FT61F021B
  قیمت تکی: 73,746 ریال
  قیمت عمده: 70,412 ریال
  موجودی: 19640 عدد
 • STM8S003F3P6
  قیمت تکی: 161,804 ریال
  قیمت عمده: 154,278 ریال
  موجودی: 6312 عدد
 • MS83F1402A
  قیمت تکی: 136,363 ریال
  قیمت عمده: 110,558 ریال
  موجودی: 1844 عدد
 • STM8S101J3M3
  قیمت تکی: 1,091,262 ریال
  قیمت عمده: 989,118 ریال
  موجودی: 1036 عدد
 • MS81F1602
  قیمت تکی: 113,770 ریال
  قیمت عمده: 86,890 ریال
  موجودی: 998 عدد
 • XM1008C6T6
  قیمت تکی: 740,008 ریال
  قیمت عمده: 597,006 ریال
  موجودی: 838 عدد
 • HT66F018 SSOP20
  قیمت تکی: 259,796 ریال
  قیمت عمده: 238,292 ریال
  موجودی: 594 عدد
 • FT61F021A
  قیمت تکی: 115,544 ریال
  قیمت عمده: 84,256 ریال
  موجودی: 588 عدد
 • FT60F011A-RB
  قیمت تکی: 38,506 ریال
  قیمت عمده: 35,280 ریال
  موجودی: 515 عدد
 • XM1008K6U6
  قیمت تکی: 321,218 ریال
  قیمت عمده: 270,146 ریال
  موجودی: 500 عدد
 • FT62F087-RB
  قیمت تکی: 177,830 ریال
  قیمت عمده: 167,078 ریال
  موجودی: 498 عدد
 • ATMEGA64A-AU
  قیمت تکی: 553,596 ریال
  قیمت عمده: 489,084 ریال
  موجودی: 466 عدد
 • MS83F0802A-M15
  قیمت تکی: 91,771 ریال
  قیمت عمده: 89,686 ریال
  موجودی: 447 عدد
 • PIC16F677T-I/SO
  قیمت تکی: 1,683,710 ریال
  قیمت عمده: 1,579,416 ریال
  موجودی: 395 عدد
 • EM78P458AP
  قیمت تکی: 711,876 ریال
  قیمت عمده: 679,620 ریال
  موجودی: 302 عدد
 • FT61FC22A-RB
  قیمت تکی: 77,132 ریال
  قیمت عمده: 73,638 ریال
  موجودی: 290 عدد
 • PIC16C54-RC/P
  قیمت تکی: 1,267,380 ریال
  قیمت عمده: 1,164,161 ریال
  موجودی: 250 عدد
 • XM1008K6T6
  قیمت تکی: 382,504 ریال
  قیمت عمده: 321,218 ریال
  موجودی: 235 عدد
 • ST10F269Z1Q3
  قیمت تکی: 4,074,284 ریال
  قیمت عمده: 3,883,425 ریال
  موجودی: 219 عدد
 • AT89C55WD-24PU
  قیمت تکی: 614,480 ریال
  قیمت عمده: 587,600 ریال
  موجودی: 200 عدد
 • STM8L001J3M3
  قیمت تکی: 586,119 ریال
  قیمت عمده: 533,972 ریال
  موجودی: 195 عدد
 • HK32F030MF4P6
  قیمت تکی: 145,567 ریال
  قیمت عمده: 138,718 ریال
  موجودی: 185 عدد
 • STM32F030C6T6
  قیمت تکی: 336,836 ریال
  قیمت عمده: 316,192 ریال
  موجودی: 179 عدد
 • XM1009C6T6
  قیمت تکی: 321,218 ریال
  قیمت عمده: 270,146 ریال
  موجودی: 171 عدد
 • STM8S103K3T6C
  قیمت تکی: 1,681,210 ریال
  قیمت عمده: 1,576,916 ریال
  موجودی: 170 عدد
 • MS84F2004B
  قیمت تکی: 171,765 ریال
  قیمت عمده: 164,776 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • HT66F007 - MSOP10
  قیمت تکی: 387,254 ریال
  قیمت عمده: 369,379 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • STM8S005K6T6TR
  قیمت تکی: 188,094 ریال
  قیمت عمده: 180,030 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • HT66F30
  قیمت تکی: 297,161 ریال
  قیمت عمده: 284,796 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • STC89C52RC-40I
  قیمت تکی: 500,536 ریال
  قیمت عمده: 479,678 ریال
  موجودی: 99 عدد
 • STC89c54RD+ DIP40
  قیمت تکی: 618,649 ریال
  قیمت عمده: 598,220 ریال
  موجودی: 99 عدد
 • HT66F302
  قیمت تکی: 472,148 ریال
  قیمت عمده: 421,076 ریال
  موجودی: 96 عدد
 • STM8S208C6T6TR
  قیمت تکی: 2,411,812 ریال
  قیمت عمده: 2,309,668 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • HT66F004 SOP20
  قیمت تکی: 259,796 ریال
  قیمت عمده: 249,044 ریال
  موجودی: 81 عدد
 • BS66F360 LQFP-44
  قیمت تکی: 691,624 ریال
  قیمت عمده: 648,616 ریال
  موجودی: 78 عدد
 • HT68F002 SOP8
  قیمت تکی: 239,582 ریال
  قیمت عمده: 218,938 ریال
  موجودی: 72 عدد
 • M82C54-2 DIP
  قیمت تکی: 1,182,591 ریال
  قیمت عمده: 1,130,444 ریال
  موجودی: 71 عدد
 • HT66F002 SOP8
  قیمت تکی: 184,532 ریال
  قیمت عمده: 173,780 ریال
  موجودی: 65 عدد
 • AT89C2051-24PU
  قیمت تکی: 2,303,418 ریال
  قیمت عمده: 2,099,130 ریال
  موجودی: 64 عدد
 • STC15W104
  قیمت تکی: 331,432 ریال
  قیمت عمده: 229,288 ریال
  موجودی: 62 عدد
 • FT32F030C8AT7
  قیمت تکی: 463,036 ریال
  قیمت عمده: 400,460 ریال
  موجودی: 62 عدد
 • STM8S207RBT6
  قیمت تکی: 1,488,997 ریال
  قیمت عمده: 1,436,849 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • XM1008F6P6
  قیمت تکی: 351,861 ریال
  قیمت عمده: 280,360 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • FT32F030G8BU7
  قیمت تکی: 454,005 ریال
  قیمت عمده: 413,147 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • MCV14A-I/SL SOP-14
  قیمت تکی: 421,076 ریال
  قیمت عمده: 400,647 ریال
  موجودی: 47 عدد
 • FT32F030K6AT7
  قیمت تکی: 458,521 ریال
  قیمت عمده: 417,233 ریال
  موجودی: 46 عدد
 • STM32F103VCT6
  قیمت تکی: 6,381,180 ریال
  قیمت عمده: 6,273,660 ریال
  موجودی: 45 عدد
 • STM8S105S4T6C
  قیمت تکی: 4,676,114 ریال
  قیمت عمده: 4,160,018 ریال
  موجودی: 44 عدد
 • LPC11C14F/301
  قیمت تکی: 1,907,946 ریال
  قیمت عمده: 1,701,507 ریال
  موجودی: 40 عدد
 • BS84B06A-3
  قیمت تکی: 369,064 ریال
  قیمت عمده: 347,560 ریال
  موجودی: 38 عدد
 • TMS320F28035PNT
  قیمت تکی: 6,740,498 ریال
  قیمت عمده: 6,224,402 ریال
  موجودی: 38 عدد
 • STM32F107RCT6
  قیمت تکی: 6,651,860 ریال
  قیمت عمده: 6,345,428 ریال
  موجودی: 35 عدد
 • IDT71256
  قیمت تکی: 775,758 ریال
  قیمت عمده: 740,008 ریال
  موجودی: 35 عدد
 • UPD70F3003A
  قیمت تکی: 12,041,943 ریال
  قیمت عمده: 11,474,237 ریال
  موجودی: 33 عدد
 • GD32F130F4
  قیمت تکی: 542,506 ریال
  قیمت عمده: 516,970 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • RK3308 TFBGA355
  قیمت تکی: 5,144,700 ریال
  قیمت عمده: 4,940,412 ریال
  موجودی: 30 عدد
 • MSP430F1101AIDWR
  قیمت تکی: 940,668 ریال
  قیمت عمده: 897,660 ریال
  موجودی: 27 عدد
 • BOSCH 30622
  قیمت تکی: 2,950,618 ریال
  قیمت عمده: 2,742,029 ریال
  موجودی: 26 عدد
 • FT32F030R8AT7
  قیمت تکی: 675,281 ریال
  قیمت عمده: 644,315 ریال
  موجودی: 22 عدد
 • CH32V305RBT6
  قیمت تکی: 1,148,004 ریال
  قیمت عمده: 1,095,857 ریال
  موجودی: 21 عدد
 • ATTINY20-UUR
  قیمت تکی: 1,136,084 ریال
  قیمت عمده: 1,033,940 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • STC12C5204AD-35I-SOP20
  قیمت تکی: 406,011 ریال
  قیمت عمده: 387,195 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • TMP86FS49AFG QFP-64
  قیمت تکی: 1,467,829 ریال
  قیمت عمده: 1,365,685 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • LRU4312X3A-AN
  قیمت تکی: 1,293,264 ریال
  قیمت عمده: 1,231,978 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • SAF-C167CR-LM
  قیمت تکی: 4,421,694 ریال
  قیمت عمده: 4,212,030 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • ATMEGA16A-AU
  قیمت تکی: 1,080,444 ریال
  قیمت عمده: 976,150 ریال
  موجودی: 20 عدد
 • WT61P805
  قیمت تکی: 1,254,356 ریال
  قیمت عمده: 1,195,220 ریال
  موجودی: 19 عدد
 • CKS32F103RBT6
  قیمت تکی: 1,392,077 ریال
  قیمت عمده: 1,287,783 ریال
  موجودی: 19 عدد
 • TMP87CM40AN
  قیمت تکی: 3,338,905 ریال
  قیمت عمده: 3,184,076 ریال
  موجودی: 19 عدد
 • PIC18F25K80-I/SS
  قیمت تکی: 1,550,910 ریال
  قیمت عمده: 1,448,766 ریال
  موجودی: 18 عدد
 • ST62T60C6
  قیمت تکی: 1,676,507 ریال
  قیمت عمده: 1,573,288 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • S3F9454BZZ-DK94
  قیمت تکی: 802,640 ریال
  قیمت عمده: 695,120 ریال
  موجودی: 17 عدد
 • STM8S105K6T6C
  قیمت تکی: 12,799,250 ریال
  قیمت عمده: 11,777,810 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • F1C100s
  قیمت تکی: 3,490,640 ریال
  قیمت عمده: 3,275,600 ریال
  موجودی: 16 عدد
 • SAK-TC1762-128F66HL
  قیمت تکی: 6,259,280 ریال
  قیمت عمده: 5,963,600 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • C8051-F411
  قیمت تکی: 1,292,990 ریال
  قیمت عمده: 1,241,380 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • ALLWINNER V3S
  قیمت تکی: 3,103,755 ریال
  قیمت عمده: 2,957,743 ریال
  موجودی: 15 عدد
 • MC9S12D64CFU
  قیمت تکی: 3,401,880 ریال
  قیمت عمده: 3,240,600 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • APM32F103C8T6
  قیمت تکی: 460,255 ریال
  قیمت عمده: 398,968 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • TS80C32X2-MCA
  قیمت تکی: 5,781,050 ریال
  قیمت عمده: 5,512,250 ریال
  موجودی: 14 عدد
 • M6255 QFP-80
  قیمت تکی: 4,405,048 ریال
  قیمت عمده: 4,200,760 ریال
  موجودی: 13 عدد
 • SAB 80C166M-DA
  قیمت تکی: 4,728,340 ریال
  قیمت عمده: 4,513,300 ریال
  موجودی: 12 عدد
 • FTC334B SOP16
  قیمت تکی: 438,146 ریال
  قیمت عمده: 417,502 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • LPC1751FBD80 LQFP-80
  قیمت تکی: 12,843,000 ریال
  قیمت عمده: 12,332,280 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • MC68LC302PU16
  قیمت تکی: 8,955,730 ریال
  قیمت عمده: 8,538,552 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • LKS32MC061C6T8
  قیمت تکی: 2,706,280 ریال
  قیمت عمده: 2,578,600 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • STM6510SCACDG6F
  قیمت تکی: 842,152 ریال
  قیمت عمده: 740,008 ریال
  موجودی: 11 عدد
 • FT32F072C8AT7
  قیمت تکی: 740,008 ریال
  قیمت عمده: 688,936 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • HT46R24
  قیمت تکی: 806,522 ریال
  قیمت عمده: 768,890 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • C8051F310
  قیمت تکی: 1,186,013 ریال
  قیمت عمده: 1,129,834 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MC68HC705C8A
  قیمت تکی: 5,819,800 ریال
  قیمت عمده: 5,551,000 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SC92F8362B TSSOP-20
  قیمت تکی: 250,953 ریال
  قیمت عمده: 239,717 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SN8P2612BP
  قیمت تکی: 678,906 ریال
  قیمت عمده: 647,940 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SC92F8371M16U SOP-16
  قیمت تکی: 460,255 ریال
  قیمت عمده: 439,826 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • DSPIC33FJ256GP506-I/PT
  قیمت تکی: 6,836,260 ریال
  قیمت عمده: 6,513,700 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MSP430F2132
  قیمت تکی: 966,473 ریال
  قیمت عمده: 863,254 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • F1C200S
  قیمت تکی: 1,934,153 ریال
  قیمت عمده: 1,828,783 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • LPC1769FBD100
  قیمت تکی: 25,586,000 ریال
  قیمت عمده: 20,478,800 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • ST10F275CAA
  قیمت تکی: 4,771,392 ریال
  قیمت عمده: 4,547,159 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SAK-C167CR-LM
  قیمت تکی: 4,578,340 ریال
  قیمت عمده: 4,363,300 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • AT90CAN128-16AU
  قیمت تکی: 6,948,830 ریال
  قیمت عمده: 6,618,529 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MC9S08DZ96MLH LQFP-64
  قیمت تکی: 2,718,780 ریال
  قیمت عمده: 2,591,100 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • TM4E1G31
  قیمت تکی: 2,182,524 ریال
  قیمت عمده: 2,080,380 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • PIC18F4520-I/P
  قیمت تکی: 4,101,360 ریال
  قیمت عمده: 3,913,200 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • MN103S26E
  قیمت تکی: 2,169,541 ریال
  قیمت عمده: 2,066,322 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • SC95F8616
  قیمت تکی: 673,203 ریال
  قیمت عمده: 641,593 ریال
  موجودی: 10 عدد
 • STM8S207M8T6B
  قیمت تکی: 4,492,944 ریال
  قیمت عمده: 4,283,280 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • Ms51fb9ae
  قیمت تکی: 252,121 ریال
  قیمت عمده: 240,294 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • HT66F40
  قیمت تکی: 752,508 ریال
  قیمت عمده: 650,364 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • SAK-C167CS-LM
  قیمت تکی: 2,608,712 ریال
  قیمت عمده: 2,490,440 ریال
  موجودی: 9 عدد
 • ST62T00C
  قیمت تکی: 752,508 ریال
  قیمت عمده: 650,364 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • HT46R52A
  قیمت تکی: 454,005 ریال
  قیمت عمده: 433,576 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • P80C51FA-4A
  قیمت تکی: 4,968,285 ریال
  قیمت عمده: 4,733,623 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • PIC16F1826-I/SO SOP-18
  قیمت تکی: 885,510 ریال
  قیمت عمده: 844,652 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • PIC16F883-I/SS
  قیمت تکی: 878,573 ریال
  قیمت عمده: 836,855 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • ES7P003FGTF
  قیمت تکی: 373,688 ریال
  قیمت عمده: 357,560 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • F280048PMQR
  قیمت تکی: 5,762,430 ریال
  قیمت عمده: 5,488,469 ریال
  موجودی: 8 عدد
 • STM32L152VDT6 LQFP100
  قیمت تکی: 16,042,726 ریال
  قیمت عمده: 15,526,630 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • STV6110A
  قیمت تکی: 1,388,127 ریال
  قیمت عمده: 1,323,615 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • HT46r24 DIP-28
  قیمت تکی: 1,782,820 ریال
  قیمت عمده: 1,675,300 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • SAK-XC164CS-32F40F BB
  قیمت تکی: 13,851,940 ریال
  قیمت عمده: 13,341,220 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • CF775 DIP28
  قیمت تکی: 1,531,088 ریال
  قیمت عمده: 1,480,016 ریال
  موجودی: 7 عدد
 • ST10F275CEG
  قیمت تکی: 4,578,340 ریال
  قیمت عمده: 4,363,300 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • SH79F1620M
  قیمت تکی: 578,190 ریال
  قیمت عمده: 551,848 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • PIC18F46K22-E/PT
  قیمت تکی: 8,089,000 ریال
  قیمت عمده: 7,551,400 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • M3516 ALCA
  قیمت تکی: 6,259,280 ریال
  قیمت عمده: 5,963,600 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • UPD78F9224
  قیمت تکی: 975,805 ریال
  قیمت عمده: 922,045 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • MC9S12C32VFUE16
  قیمت تکی: 6,595,547 ریال
  قیمت عمده: 6,282,664 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • PIC18F2580-I/SO
  قیمت تکی: 7,698,300 ریال
  قیمت عمده: 7,187,580 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • SAF-C164CI-LM
  قیمت تکی: 8,276,758 ریال
  قیمت عمده: 7,859,580 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • DSPIC30F4011-30I/PT
  قیمت تکی: 16,393,040 ریال
  قیمت عمده: 15,371,600 ریال
  موجودی: 6 عدد
 • SAB-C165-LF TQFP
  قیمت تکی: 8,636,346 ریال
  قیمت عمده: 8,227,770 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • sp107156 cfue
  قیمت تکی: 2,182,524 ریال
  قیمت عمده: 2,080,380 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SAK TC1728N192
  قیمت تکی: 63,379,280 ریال
  قیمت عمده: 61,336,400 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • N79E815AT20
  قیمت تکی: 1,527,822 ریال
  قیمت عمده: 1,455,569 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • M430f435
  قیمت تکی: 2,506,744 ریال
  قیمت عمده: 2,388,042 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • UPD71051GB
  قیمت تکی: 3,778,792 ریال
  قیمت عمده: 3,600,040 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • AD009-02C
  قیمت تکی: 344,688 ریال
  قیمت عمده: 328,560 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SAB80C537-16-N
  قیمت تکی: 4,478,956 ریال
  قیمت عمده: 4,272,518 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BH66F2660
  قیمت تکی: 604,151 ریال
  قیمت عمده: 578,346 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC9S08SH8CTGR
  قیمت تکی: 1,098,841 ریال
  قیمت عمده: 1,046,694 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • C8051F120
  قیمت تکی: 7,352,403 ریال
  قیمت عمده: 7,002,963 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SAK-TC1724N-192F80HR
  قیمت تکی: 18,138,360 ریال
  قیمت عمده: 17,278,200 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MSP430F435IPZR
  قیمت تکی: 3,267,155 ریال
  قیمت عمده: 3,112,326 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • PLDC20G10-25PC
  قیمت تکی: 2,415,776 ریال
  قیمت عمده: 2,303,418 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • M30290FATHP
  قیمت تکی: 6,485,072 ریال
  قیمت عمده: 6,178,640 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • pic16c71-20/so
  قیمت تکی: 3,264,655 ریال
  قیمت عمده: 3,109,826 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • XM1008C8T6
  قیمت تکی: 279,736 ریال
  قیمت عمده: 248,448 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • NT68661UFG
  قیمت تکی: 2,522,212 ریال
  قیمت عمده: 2,403,940 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • PIC16LF1824-I/ST
  قیمت تکی: 993,922 ریال
  قیمت عمده: 941,775 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • HC32F030J8TA LQ48
  قیمت تکی: 580,542 ریال
  قیمت عمده: 529,470 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • R5F21248SNFP
  قیمت تکی: 5,736,974 ریال
  قیمت عمده: 5,465,809 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • F280023CPMSR
  قیمت تکی: 4,534,590 ریال
  قیمت عمده: 4,319,550 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • LPC932A
  قیمت تکی: 2,170,024 ریال
  قیمت عمده: 2,067,880 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • TDA3330
  قیمت تکی: 945,510 ریال
  قیمت عمده: 904,652 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • STM32F303K8T6
  قیمت تکی: 11,379,112 ریال
  قیمت عمده: 10,346,920 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • SIL9993CTG100 QFP
  قیمت تکی: 2,074,130 ریال
  قیمت عمده: 1,869,842 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • BS83B04A-4
  قیمت تکی: 547,506 ریال
  قیمت عمده: 521,970 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • HD6473032F16
  قیمت تکی: 10,787,120 ریال
  قیمت عمده: 10,276,400 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • 68HC68S1M SMD
  قیمت تکی: 1,825,020 ریال
  قیمت عمده: 1,773,948 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • ST SALOMO2
  قیمت تکی: 5,936,316 ریال
  قیمت عمده: 5,655,420 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • HC32L130F8UA QFN32
  قیمت تکی: 930,546 ریال
  قیمت عمده: 828,402 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • M430F1121A
  قیمت تکی: 966,473 ریال
  قیمت عمده: 863,254 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • AT97SC3205T-H3M4C20B
  قیمت تکی: 3,034,284 ریال
  قیمت عمده: 2,891,282 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • P80C32UFBB
  قیمت تکی: 2,182,524 ریال
  قیمت عمده: 2,080,380 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • PIC18F458
  قیمت تکی: 6,689,360 ریال
  قیمت عمده: 6,178,640 ریال
  موجودی: 5 عدد
 • MC68HC711E20CFN2
  قیمت تکی: 10,864,500 ریال
  قیمت عمده: 10,326,900 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • AT90USB162-16AU TQFP-32
  قیمت تکی: 6,689,360 ریال
  قیمت عمده: 6,178,640 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • BCM6338KFB
  قیمت تکی: 1,136,084 ریال
  قیمت عمده: 1,033,940 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • CY8C21234
  قیمت تکی: 1,148,584 ریال
  قیمت عمده: 1,046,440 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • W78E052B40DL
  قیمت تکی: 1,211,084 ریال
  قیمت عمده: 1,108,940 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • LPC2388FBD144
  قیمت تکی: 41,929,040 ریال
  قیمت عمده: 40,907,600 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • DSPIC30F2020-30I/SP
  قیمت تکی: 10,800,120 ریال
  قیمت عمده: 10,289,400 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • HC32L130J8TA LQFP-48
  قیمت تکی: 627,864 ریال
  قیمت عمده: 576,792 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • AT89C51-20JC
  قیمت تکی: 2,218,853 ریال
  قیمت عمده: 2,115,634 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • SE919LM-NT
  قیمت تکی: 1,615,643 ریال
  قیمت عمده: 1,539,035 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • MSP430F133
  قیمت تکی: 2,320,170 ریال
  قیمت عمده: 2,212,650 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • NCT6791D
  قیمت تکی: 3,260,036 ریال
  قیمت عمده: 3,106,820 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • PIC18F2458-I/SO SOP-28
  قیمت تکی: 10,149,756 ریال
  قیمت عمده: 9,741,180 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • STC15W404AS TSSOP28
  قیمت تکی: 637,864 ریال
  قیمت عمده: 535,720 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • W78E054DPG
  قیمت تکی: 2,759,504 ریال
  قیمت عمده: 2,630,480 ریال
  موجودی: 4 عدد
 • BCM5892PC0KFB266G
  قیمت تکی: 6,472,572 ریال
  قیمت عمده: 6,166,140 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • FMD MCU FT60F021 SOP8
  قیمت تکی: 170,514 ریال
  قیمت عمده: 162,692 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • BOSCH 30380 QFP80
  قیمت تکی: 2,853,275 ریال
  قیمت عمده: 2,718,875 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • sp107158 cfue
  قیمت تکی: 3,335,274 ریال
  قیمت عمده: 3,178,832 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • MC68HC705P6ACDW
  قیمت تکی: 2,282,920 ریال
  قیمت عمده: 2,175,400 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • TS80C32X2-MIB
  قیمت تکی: 2,672,350 ریال
  قیمت عمده: 2,570,206 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • CY7C63413-PVC
  قیمت تکی: 2,237,762 ریال
  قیمت عمده: 2,132,392 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC18LF2520-I/ML
  قیمت تکی: 7,051,373 ریال
  قیمت عمده: 6,715,911 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • TMP88CH47FG
  قیمت تکی: 2,201,353 ریال
  قیمت عمده: 2,098,134 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • YAZAKI MD02
  قیمت تکی: 5,577,758 ریال
  قیمت عمده: 5,319,710 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • HD64F2328VTE25V
  قیمت تکی: 6,810,547 ریال
  قیمت عمده: 6,497,664 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • MC9S12E64MFU
  قیمت تکی: 10,950,891 ریال
  قیمت عمده: 10,434,795 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • FT32F072R8BT7
  قیمت تکی: 944,296 ریال
  قیمت عمده: 893,224 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • MC68HC11F1CFN4
  قیمت تکی: 6,663,047 ریال
  قیمت عمده: 6,350,164 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • CU135069
  قیمت تکی: 3,261,405 ریال
  قیمت عمده: 3,106,576 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC16C65B20/PQ TQFP
  قیمت تکی: 3,583,040 ریال
  قیمت عمده: 3,414,502 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC18F97J60-I/PF
  قیمت تکی: 4,005,794 ریال
  قیمت عمده: 3,816,828 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • DSPIC30F2011-30I/P
  قیمت تکی: 3,589,290 ریال
  قیمت عمده: 3,420,752 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • AT89C51ED2-RLTUM
  قیمت تکی: 6,281,780 ریال
  قیمت عمده: 5,986,100 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • PIC18F6620-I/PT
  قیمت تکی: 11,335,840 ریال
  قیمت عمده: 10,314,400 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • W78E516DDG
  قیمت تکی: 687,864 ریال
  قیمت عمده: 585,720 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • ST72F324BJ6T6
  قیمت تکی: 4,540,840 ریال
  قیمت عمده: 4,325,800 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • Lpc1752fbd80
  قیمت تکی: 2,195,024 ریال
  قیمت عمده: 2,092,880 ریال
  موجودی: 3 عدد
 • BCM5461SA1PFG
  قیمت تکی: 10,456,188 ریال
  قیمت عمده: 10,251,900 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • M63975FP
  قیمت تکی: 1,207,720 ریال
  قیمت عمده: 1,100,200 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MSP430FR6989 SMD
  قیمت تکی: 5,042,556 ریال
  قیمت عمده: 4,940,412 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MS83F1602S-M15
  قیمت تکی: 135,274 ریال
  قیمت عمده: 113,770 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MB90F428GB
  قیمت تکی: 13,341,220 ریال
  قیمت عمده: 12,319,780 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MC68HC16Z1CFC16
  قیمت تکی: 16,275,180 ریال
  قیمت عمده: 15,509,100 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • MC33972TEW SSOP32
  قیمت تکی: 3,311,524 ریال
  قیمت عمده: 3,155,082 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • PIC32MZ0512EFE064
  قیمت تکی: 12,631,049 ریال
  قیمت عمده: 12,031,356 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • EZ80F91AZA50EK
  قیمت تکی: 12,601,218 ریال
  قیمت عمده: 12,007,708 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • STM32L431VCT6
  قیمت تکی: 3,953,580 ریال
  قیمت عمده: 3,747,141 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • S1D13513F01A1 EPSON
  قیمت تکی: 20,490,228 ریال
  قیمت عمده: 19,519,860 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • R5F562N8ADFB
  قیمت تکی: 14,830,855 ریال
  قیمت عمده: 14,131,975 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • ALI M3329E A1
  قیمت تکی: 2,371,978 ریال
  قیمت عمده: 2,268,759 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • ATMEGA128A-MUR
  قیمت تکی: 31,130,348 ریال
  قیمت عمده: 29,649,260 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • STC8H8K64U-45I
  قیمت تکی: 578,855 ریال
  قیمت عمده: 551,975 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • M30624FGPGP
  قیمت تکی: 14,182,546 ریال
  قیمت عمده: 13,511,621 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • SAB83C166-5M
  قیمت تکی: 7,921,470 ریال
  قیمت عمده: 7,545,150 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • S5D0127X01-Q0
  قیمت تکی: 6,445,428 ریال
  قیمت عمده: 6,241,140 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • R5F3640DNFB
  قیمت تکی: 5,965,691 ریال
  قیمت عمده: 5,684,795 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • UPD71054GB
  قیمت تکی: 7,532,584 ریال
  قیمت عمده: 7,175,080 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • HD6475368F16 QFP-80
  قیمت تکی: 34,351,634 ریال
  قیمت عمده: 32,717,330 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • NCT6779D
  قیمت تکی: 3,282,655 ریال
  قیمت عمده: 3,127,826 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • S1D13305F00A2
  قیمت تکی: 13,110,619 ریال
  قیمت عمده: 12,491,304 ریال
  موجودی: 2 عدد
 • SAF-XC164CM-8F40F
  قیمت تکی: 10,855,516 ریال
  قیمت عمده: 10,339,420 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • ATXMEGA32D4-MH
  قیمت تکی: 17,617,084 ریال
  قیمت عمده: 16,782,729 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • EP2C8Q208C8N QFP208
  قیمت تکی: 32,231,610 ریال
  قیمت عمده: 30,699,450 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HC32M140J8TA TQFP48
  قیمت تکی: 1,550,910 ریال
  قیمت عمده: 1,346,622 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HD6412392F20
  قیمت تکی: 4,683,980 ریال
  قیمت عمده: 4,173,260 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • F3048F16V
  قیمت تکی: 11,796,560 ریال
  قیمت عمده: 11,285,840 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MB90F497GPFM
  قیمت تکی: 6,596,560 ریال
  قیمت عمده: 6,286,902 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MCIMX280CVM4B
  قیمت تکی: 42,912,980 ریال
  قیمت عمده: 40,870,100 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • SPC564A70l7
  قیمت تکی: 28,223,842 ریال
  قیمت عمده: 26,881,992 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MB90F387S
  قیمت تکی: 13,106,869 ریال
  قیمت عمده: 12,487,554 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MC9S08AW16CF
  قیمت تکی: 5,397,560 ریال
  قیمت عمده: 5,142,200 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MN101EF29GXW
  قیمت تکی: 16,315,774 ریال
  قیمت عمده: 15,541,630 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • P80C552EFA
  قیمت تکی: 22,029,324 ریال
  قیمت عمده: 20,986,380 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • DF3687HV
  قیمت تکی: 16,975,900 ریال
  قیمت عمده: 16,169,500 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • CY8C5868AXI-LP035
  قیمت تکی: 40,982,600 ریال
  قیمت عمده: 39,961,160 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MC9S08AW48
  قیمت تکی: 3,780,042 ریال
  قیمت عمده: 3,601,290 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MC68HC908GR8CFA
  قیمت تکی: 5,381,310 ریال
  قیمت عمده: 5,125,950 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • HI6A55A BGA
  قیمت تکی: 8,598,846 ریال
  قیمت عمده: 8,190,270 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • PIC16C63A-04I/SP
  قیمت تکی: 4,486,148 ریال
  قیمت عمده: 4,275,409 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • ATXMEGA128D3
  قیمت تکی: 11,251,465 ریال
  قیمت عمده: 10,230,025 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • R5S61650AFPV H8SX/1650
  قیمت تکی: 12,319,780 ریال
  قیمت عمده: 5,680,420 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • DSPIC30F4013-30I/P
  قیمت تکی: 17,426,980 ریال
  قیمت عمده: 15,384,100 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MB91F594BS TQFP
  قیمت تکی: 11,559,884 ریال
  قیمت عمده: 10,516,940 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • LPC2103FBD48
  قیمت تکی: 929,460 ریال
  قیمت عمده: 887,581 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • ADUC834bsz
  قیمت تکی: 7,289,724 ریال
  قیمت عمده: 7,187,580 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • M30626FHPGP
  قیمت تکی: 4,791,632 ریال
  قیمت عمده: 4,565,840 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MB90F497G
  قیمت تکی: 4,339,154 ریال
  قیمت عمده: 4,237,010 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MC68HC705C9ACP
  قیمت تکی: 10,301,900 ریال
  قیمت عمده: 9,791,180 ریال
  موجودی: 1 عدد
 • MC9S12XEP100MAL
  قیمت تکی: 9,162,325 ریال
  قیمت عمده: 8,624,725 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • LPC2132FBD64
  قیمت تکی: 2,845,520 ریال
  قیمت عمده: 2,738,000 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST10F275-CFG
  قیمت تکی: 6,652,470 ریال
  قیمت عمده: 6,329,910 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • LPC1788FBD208
  قیمت تکی: 28,662,820 ریال
  قیمت عمده: 27,130,660 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST10F273-B-CAA
  قیمت تکی: 5,200,950 ریال
  قیمت عمده: 4,894,518 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BM1397AG
  قیمت تکی: 14,350,160 ریال
  قیمت عمده: 13,328,720 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST10F273M-ABG3
  قیمت تکی: 4,578,340 ریال
  قیمت عمده: 4,363,300 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ATMEGA8A-AU
  قیمت تکی: 545,532 ریال
  قیمت عمده: 521,340 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32F733IET6
  قیمت تکی: 8,719,740 ریال
  قیمت عمده: 8,515,452 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MSP430F2003IN
  قیمت تکی: 1,837,520 ریال
  قیمت عمده: 1,786,448 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32WB55CCU6TR
  قیمت تکی: 6,779,004 ریال
  قیمت عمده: 6,676,860 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32G071R8T6
  قیمت تکی: 1,373,105 ریال
  قیمت عمده: 1,308,754 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • APM32F103RCT6
  قیمت تکی: 1,773,948 ریال
  قیمت عمده: 1,569,660 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • LM3S817 LQFP
  قیمت تکی: 3,829,328 ریال
  قیمت عمده: 3,727,184 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ATMEGA8A-PU
  قیمت تکی: 959,418 ریال
  قیمت عمده: 916,410 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • PIC18F27K40-I/ML
  قیمت تکی: 1,301,800 ریال
  قیمت عمده: 1,250,728 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • DSPIC33FJ64MC510A
  قیمت تکی: 6,253,640 ریال
  قیمت عمده: 5,232,200 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BS83B12A
  قیمت تکی: 454,005 ریال
  قیمت عمده: 362,075 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • MC9S12XEG128MAA
  قیمت تکی: 2,705,744 ریال
  قیمت عمده: 2,603,600 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • STM32L4Q5VGT6
  قیمت تکی: 8,311,164 ریال
  قیمت عمده: 8,209,020 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • BM1362AC
  قیمت تکی: 16,143,000 ریال
  قیمت عمده: 14,530,200 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • FT61F023-RB
  قیمت تکی: 77,132 ریال
  قیمت عمده: 73,638 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • F71868AD TQFP128
  قیمت تکی: 1,918,836 ریال
  قیمت عمده: 1,832,820 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • SAK-C167CS-L40M
  قیمت تکی: 3,825,700 ریال
  قیمت عمده: 3,288,100 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ST9S429-PG14
  قیمت تکی: 1,071,440 ریال
  قیمت عمده: 969,296 ریال
  موجودی: 0 عدد
 • ht46r51a 20PIN SMD
  قیمت تکی: 331,432 ریال
  قیمت عمده: 280,360 ریال
  موجودی: 0 عدد


گروه بازرگانی اسکایتک

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 40000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه Skytech می باشد