روش اتصالپکیج


نوع کانل

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :

حداقل :
حداکثر :
 • DC010NG
  قیمت تکی: 34,927 ریال
  قیمت عمده: 33,561 ریال
  موجودی: 4995 عدد
 • 20N03 MADE IN CHINA
  قیمت تکی: 41,737 ریال
  قیمت عمده: 40,226 ریال
  موجودی: 4601 عدد
 • FDD6690A
  قیمت تکی: 72,725 ریال
  قیمت عمده: 61,930 ریال
  موجودی: 2997 عدد
 • PMC4996X DFN HAMDS
  قیمت تکی: 660,200 ریال
  قیمت عمده: 606,225 ریال
  موجودی: 2269 عدد
 • IRLML6401TRPBF
  قیمت تکی: 70,935 ریال
  قیمت عمده: 60,248 ریال
  موجودی: 1649 عدد
 • BSS138Q-7-F
  قیمت تکی: 57,924 ریال
  قیمت عمده: 55,225 ریال
  موجودی: 1642 عدد
 • Js65r130fu
  قیمت تکی: 358,112 ریال
  قیمت عمده: 336,737 ریال
  موجودی: 1627 عدد
 • PHD45N03LTA
  قیمت تکی: 294,875 ریال
  قیمت عمده: 284,080 ریال
  موجودی: 1287 عدد
 • FTP18N20
  قیمت تکی: 371,142 ریال
  قیمت عمده: 355,112 ریال
  موجودی: 796 عدد
 • FDD8580
  قیمت تکی: 155,058 ریال
  قیمت عمده: 133,683 ریال
  موجودی: 775 عدد
 • BSS308PEH6327XTSA1
  قیمت تکی: 82,300 ریال
  قیمت عمده: 78,559 ریال
  موجودی: 680 عدد
 • MJD127T4
  قیمت تکی: 115,905 ریال
  قیمت عمده: 94,315 ریال
  موجودی: 587 عدد
 • BSC0901NS PG-TDSON-8
  قیمت تکی: 660,200 ریال
  قیمت عمده: 606,225 ریال
  موجودی: 542 عدد
 • FSU02LG GaAs FET
  قیمت تکی: 2,182,522 ریال
  قیمت عمده: 2,078,890 ریال
  موجودی: 479 عدد
 • BTA41-600B
  قیمت تکی: 329,676 ریال
  قیمت عمده: 297,615 ریال
  موجودی: 441 عدد
 • CJ2310
  قیمت تکی: 36,135 ریال
  قیمت عمده: 25,340 ریال
  موجودی: 412 عدد
 • AO3400A
  قیمت تکی: 68,520 ریال
  قیمت عمده: 57,725 ریال
  موجودی: 391 عدد
 • PKCH2BB
  قیمت تکی: 600,913 ریال
  قیمت عمده: 548,558 ریال
  موجودی: 372 عدد
 • GP47S60X
  قیمت تکی: 767,585 ریال
  قیمت عمده: 735,200 ریال
  موجودی: 345 عدد
 • IRFZ44NPBF
  قیمت تکی: 148,002 ریال
  قیمت عمده: 142,658 ریال
  موجودی: 311 عدد
 • 2SK4110
  قیمت تکی: 251,470 ریال
  قیمت عمده: 240,675 ریال
  موجودی: 290 عدد
 • FMH28N50E 28N50E
  قیمت تکی: 1,381,538 ریال
  قیمت عمده: 1,276,827 ریال
  موجودی: 290 عدد
 • FTP18N06
  قیمت تکی: 364,191 ریال
  قیمت عمده: 348,646 ریال
  موجودی: 268 عدد
 • IRLML6402TRPBF
  قیمت تکی: 71,020 ریال
  قیمت عمده: 60,225 ریال
  موجودی: 260 عدد
 • FTP10N40C
  قیمت تکی: 535,775 ریال
  قیمت عمده: 481,800 ریال
  موجودی: 250 عدد
 • STL160NS3LLH7
  قیمت تکی: 854,056 ریال
  قیمت عمده: 750,424 ریال
  موجودی: 246 عدد
 • PTP02N04N TO-220
  قیمت تکی: 464,982 ریال
  قیمت عمده: 411,547 ریال
  موجودی: 243 عدد
 • SPW21N50C3
  قیمت تکی: 1,802,200 ریال
  قیمت عمده: 1,694,250 ریال
  موجودی: 232 عدد
 • NTMFS5C430N 5C430L
  قیمت تکی: 714,175 ریال
  قیمت عمده: 692,585 ریال
  موجودی: 229 عدد
 • IRF4905STRLPBF
  قیمت تکی: 786,900 ریال
  قیمت عمده: 765,310 ریال
  موجودی: 229 عدد
 • BSP250
  قیمت تکی: 269,189 ریال
  قیمت عمده: 215,754 ریال
  موجودی: 228 عدد
 • GP28S50X
  قیمت تکی: 1,059,050 ریال
  قیمت عمده: 951,100 ریال
  موجودی: 226 عدد
 • PK650BA
  قیمت تکی: 530,660 ریال
  قیمت عمده: 427,028 ریال
  موجودی: 216 عدد
 • G546A1 SOP-8
  قیمت تکی: 375,212 ریال
  قیمت عمده: 323,396 ریال
  موجودی: 214 عدد
 • QM3098M6 QFN-8
  قیمت تکی: 302,670 ریال
  قیمت عمده: 271,580 ریال
  موجودی: 201 عدد
 • IRF250
  قیمت تکی: 2,496,389 ریال
  قیمت عمده: 2,386,442 ریال
  موجودی: 200 عدد
 • IRF9540
  قیمت تکی: 351,635 ریال
  قیمت عمده: 246,923 ریال
  موجودی: 192 عدد
 • PTP03N04N TO-220
  قیمت تکی: 452,028 ریال
  قیمت عمده: 400,212 ریال
  موجودی: 191 عدد
 • ME4542
  قیمت تکی: 91,034 ریال
  قیمت عمده: 85,798 ریال
  موجودی: 188 عدد
 • AOD5N50
  قیمت تکی: 130,964 ریال
  قیمت عمده: 125,621 ریال
  موجودی: 184 عدد
 • AO4468
  قیمت تکی: 125,621 ریال
  قیمت عمده: 114,933 ریال
  موجودی: 184 عدد
 • SI1539DL-T1-E3
  قیمت تکی: 172,871 ریال
  قیمت عمده: 164,937 ریال
  موجودی: 182 عدد
 • IRF630A
  قیمت تکی: 485,356 ریال
  قیمت عمده: 463,982 ریال
  موجودی: 178 عدد
 • FQU2N60C
  قیمت تکی: 172,806 ریال
  قیمت عمده: 140,745 ریال
  موجودی: 178 عدد
 • NDT2955
  قیمت تکی: 343,793 ریال
  قیمت عمده: 327,600 ریال
  موجودی: 176 عدد
 • NCE05N65F T-220F-3
  قیمت تکی: 566,455 ریال
  قیمت عمده: 460,664 ریال
  موجودی: 176 عدد
 • IRFB59N10D TO220
  قیمت تکی: 778,037 ریال
  قیمت عمده: 672,246 ریال
  موجودی: 172 عدد
 • STF26NM60N
  قیمت تکی: 819,468 ریال
  قیمت عمده: 798,094 ریال
  موجودی: 171 عدد
 • ZXMC4559DN8TA SOP-8
  قیمت تکی: 386,547 ریال
  قیمت عمده: 333,112 ریال
  موجودی: 170 عدد
 • AO3413 20V/3A SOT23
  قیمت تکی: 66,986 ریال
  قیمت عمده: 63,812 ریال
  موجودی: 164 عدد
 • FQP65N06
  قیمت تکی: 405,297 ریال
  قیمت عمده: 351,862 ریال
  موجودی: 162 عدد
 • IRFD120PbF
  قیمت تکی: 209,495 ریال
  قیمت عمده: 193,788 ریال
  موجودی: 155 عدد
 • IRF4905 MADE IN CHINA
  قیمت تکی: 275,854 ریال
  قیمت عمده: 244,764 ریال
  موجودی: 154 عدد
 • OSG60R074HZ
  قیمت تکی: 2,126,050 ریال
  قیمت عمده: 2,018,100 ریال
  موجودی: 153 عدد
 • SP6019
  قیمت تکی: 407,921 ریال
  قیمت عمده: 386,547 ریال
  موجودی: 152 عدد
 • BFU760F
  قیمت تکی: 141,826 ریال
  قیمت عمده: 135,608 ریال
  موجودی: 148 عدد
 • ZVN2106
  قیمت تکی: 352,611 ریال
  قیمت عمده: 331,237 ریال
  موجودی: 145 عدد
 • Cws60r125af
  قیمت تکی: 732,158 ریال
  قیمت عمده: 678,723 ریال
  موجودی: 142 عدد
 • PTA20N50A COPY
  قیمت تکی: 335,636 ریال
  قیمت عمده: 314,478 ریال
  موجودی: 140 عدد
 • IRF2807
  قیمت تکی: 685,200 ریال
  قیمت عمده: 577,250 ریال
  موجودی: 138 عدد
 • NCE6075 TO-220
  قیمت تکی: 257,394 ریال
  قیمت عمده: 225,981 ریال
  موجودی: 137 عدد
 • IRF7807D
  قیمت تکی: 378,337 ریال
  قیمت عمده: 326,521 ریال
  موجودی: 136 عدد
 • AO3416
  قیمت تکی: 168,175 ریال
  قیمت عمده: 114,200 ریال
  موجودی: 133 عدد
 • NCE65T180F TO-220
  قیمت تکی: 702,882 ریال
  قیمت عمده: 671,792 ریال
  موجودی: 127 عدد
 • FQPF9N50C
  قیمت تکی: 472,425 ریال
  قیمت عمده: 418,450 ریال
  موجودی: 126 عدد
 • IRF640A
  قیمت تکی: 639,709 ریال
  قیمت عمده: 610,913 ریال
  موجودی: 125 عدد
 • FQP13N60C
  قیمت تکی: 450,764 ریال
  قیمت عمده: 424,047 ریال
  موجودی: 122 عدد
 • CSD17310Q5A
  قیمت تکی: 452,482 ریال
  قیمت عمده: 399,047 ریال
  موجودی: 119 عدد
 • FDN5630
  قیمت تکی: 551,625 ریال
  قیمت عمده: 443,675 ریال
  موجودی: 116 عدد
 • BSS84AK,215
  قیمت تکی: 106,791 ریال
  قیمت عمده: 75,054 ریال
  موجودی: 115 عدد
 • IRFP9240
  قیمت تکی: 600,263 ریال
  قیمت عمده: 551,685 ریال
  موجودی: 114 عدد
 • RJH60F5
  قیمت تکی: 1,049,335 ریال
  قیمت عمده: 942,464 ریال
  موجودی: 113 عدد
 • HY1906
  قیمت تکی: 390,043 ریال
  قیمت عمده: 373,850 ریال
  موجودی: 111 عدد
 • IRF9640N
  قیمت تکی: 490,890 ریال
  قیمت عمده: 469,300 ریال
  موجودی: 111 عدد
 • RZE002P02TL
  قیمت تکی: 130,608 ریال
  قیمت عمده: 109,882 ریال
  موجودی: 110 عدد
 • FQPF9P25 (fairchild)
  قیمت تکی: 961,962 ریال
  قیمت عمده: 879,056 ریال
  موجودی: 110 عدد
 • IRFB18N50K
  قیمت تکی: 1,183,475 ریال
  قیمت عمده: 1,129,500 ریال
  موجودی: 107 عدد
 • STF18N60M2
  قیمت تکی: 730,085 ریال
  قیمت عمده: 697,700 ریال
  موجودی: 107 عدد
 • BSZ034N04LS
  قیمت تکی: 880,509 ریال
  قیمت عمده: 839,056 ریال
  موجودی: 105 عدد
 • K8A50D
  قیمت تکی: 464,982 ریال
  قیمت عمده: 358,112 ریال
  موجودی: 102 عدد
 • SI3456BDV
  قیمت تکی: 119,371 ریال
  قیمت عمده: 76,622 ریال
  موجودی: 102 عدد
 • RJP30H2
  قیمت تکی: 655,636 ریال
  قیمت عمده: 623,575 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • FQPF10N20C
  قیمت تکی: 442,749 ریال
  قیمت عمده: 424,047 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • AO4620
  قیمت تکی: 131,871 ریال
  قیمت عمده: 121,183 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • RU30L70L TO-252
  قیمت تکی: 232,627 ریال
  قیمت عمده: 222,264 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • SI4688DY-T1-GE3
  قیمت تکی: 433,325 ریال
  قیمت عمده: 379,350 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • AOD4186
  قیمت تکی: 206,680 ریال
  قیمت عمده: 185,306 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • FS8205A
  قیمت تکی: 66,475 ریال
  قیمت عمده: 55,680 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • BLD128D TO-252
  قیمت تکی: 649,292 ریال
  قیمت عمده: 545,660 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • AO4294
  قیمت تکی: 241,695 ریال
  قیمت عمده: 230,900 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • K58E06N1 TO220
  قیمت تکی: 430,848 ریال
  قیمت عمده: 412,712 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • TF202B
  قیمت تکی: 85,042 ریال
  قیمت عمده: 74,679 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • AO4805
  قیمت تکی: 222,150 ریال
  قیمت عمده: 168,175 ریال
  موجودی: 100 عدد
 • LA78041 TO-220F-7P
  قیمت تکی: 383,242 ریال
  قیمت عمده: 367,373 ریال
  موجودی: 98 عدد
 • 2SK1593
  قیمت تکی: 93,521 ریال
  قیمت عمده: 89,246 ریال
  موجودی: 98 عدد
 • GP28S50g TO-220F
  قیمت تکی: 681,223 ریال
  قیمت عمده: 574,353 ریال
  موجودی: 98 عدد
 • FQPF4N90C
  قیمت تکی: 798,094 ریال
  قیمت عمده: 744,658 ریال
  موجودی: 98 عدد
 • TK62N60W
  قیمت تکی: 2,468,995 ریال
  قیمت عمده: 2,356,781 ریال
  موجودی: 98 عدد
 • P2610ASG
  قیمت تکی: 335,896 ریال
  قیمت عمده: 284,080 ریال
  موجودی: 98 عدد
 • FS70UM2
  قیمت تکی: 413,928 ریال
  قیمت عمده: 309,216 ریال
  موجودی: 97 عدد
 • 2SD998
  قیمت تکی: 671,792 ریال
  قیمت عمده: 568,160 ریال
  موجودی: 97 عدد
 • MDF5N50F
  قیمت تکی: 246,923 ریال
  قیمت عمده: 194,567 ریال
  موجودی: 97 عدد
 • FDB8880 TO-263
  قیمت تکی: 446,504 ریال
  قیمت عمده: 425,778 ریال
  موجودی: 95 عدد
 • IRFR3910TRPBF
  قیمت تکی: 361,642 ریال
  قیمت عمده: 345,612 ریال
  موجودی: 95 عدد
 • IRF7319TRPBF
  قیمت تکی: 324,873 ریال
  قیمت عمده: 271,978 ریال
  موجودی: 94 عدد
 • 2SJ360
  قیمت تکی: 115,723 ریال
  قیمت عمده: 110,325 ریال
  موجودی: 94 عدد
 • FGH40N60SMD
  قیمت تکی: 771,471 ریال
  قیمت عمده: 709,292 ریال
  موجودی: 94 عدد
 • IRF7307TRPBF
  قیمت تکی: 326,635 ریال
  قیمت عمده: 221,923 ریال
  موجودی: 94 عدد
 • MIP2E5DMY
  قیمت تکی: 406,131 ریال
  قیمت عمده: 388,498 ریال
  موجودی: 94 عدد
 • 5L150N03A
  قیمت تکی: 379,486 ریال
  قیمت عمده: 304,676 ریال
  موجودی: 93 عدد
 • QM3056M6
  قیمت تکی: 454,004 ریال
  قیمت عمده: 433,278 ریال
  موجودی: 93 عدد
 • FDP2572
  قیمت تکی: 361,350 ریال
  قیمت عمده: 253,400 ریال
  موجودی: 93 عدد
 • 2SK1852 TO-220F
  قیمت تکی: 473,164 ریال
  قیمت عمده: 367,373 ریال
  موجودی: 92 عدد
 • SI4936B
  قیمت تکی: 221,923 ریال
  قیمت عمده: 180,038 ریال
  موجودی: 92 عدد
 • IRLB4132PBF
  قیمت تکی: 503,390 ریال
  قیمت عمده: 481,800 ریال
  موجودی: 91 عدد
 • HY3503P TO-220
  قیمت تکی: 376,441 ریال
  قیمت عمده: 360,896 ریال
  موجودی: 90 عدد
 • 2SK2391
  قیمت تکی: 503,310 ریال
  قیمت عمده: 471,572 ریال
  موجودی: 90 عدد
 • 2SK1112
  قیمت تکی: 365,043 ریال
  قیمت عمده: 348,850 ریال
  موجودی: 90 عدد
 • Af4825p
  قیمت تکی: 238,990 ریال
  قیمت عمده: 217,832 ریال
  موجودی: 90 عدد
 • OSG60R180F
  قیمت تکی: 678,723 ریال
  قیمت عمده: 571,853 ریال
  موجودی: 90 عدد
 • BFU590Q
  قیمت تکی: 441,504 ریال
  قیمت عمده: 420,778 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • FDT458P
  قیمت تکی: 488,560 ریال
  قیمت عمده: 435,664 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • AP02N60P TO-220
  قیمت تکی: 400,212 ریال
  قیمت عمده: 348,396 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • HY3906
  قیمت تکی: 409,302 ریال
  قیمت عمده: 402,825 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • IRF7821 SOP-8
  قیمت تکی: 406,302 ریال
  قیمت عمده: 375,212 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • FDC6303 SMD
  قیمت تکی: 283,556 ریال
  قیمت عمده: 262,830 ریال
  موجودی: 89 عدد
 • PMC4998X
  قیمت تکی: 606,225 ریال
  قیمت عمده: 552,250 ریال
  موجودی: 88 عدد
 • FQT7N10LTF
  قیمت تکی: 386,902 ریال
  قیمت عمده: 368,578 ریال
  موجودی: 88 عدد
 • BYQ28X-200
  قیمت تکی: 416,490 ریال
  قیمت عمده: 364,135 ریال
  موجودی: 88 عدد
 • STD30NF06LAG
  قیمت تکی: 345,612 ریال
  قیمت عمده: 238,741 ریال
  موجودی: 88 عدد
 • NGTB40N120SWG
  قیمت تکی: 1,855,494 ریال
  قیمت عمده: 1,648,230 ریال
  موجودی: 87 عدد
 • JCS10N60FT
  قیمت تکی: 403,990 ریال
  قیمت عمده: 351,635 ریال
  موجودی: 87 عدد
 • FIR8N80F
  قیمت تکی: 386,642 ریال
  قیمت عمده: 370,612 ریال
  موجودی: 86 عدد
 • K3565
  قیمت تکی: 604,238 ریال
  قیمت عمده: 577,250 ریال
  موجودی: 86 عدد
 • IPP80N06S2L-07
  قیمت تکی: 811,695 ریال
  قیمت عمده: 775,424 ریال
  موجودی: 86 عدد
 • LMBD2836LT1G
  قیمت تکی: 102,433 ریال
  قیمت عمده: 16,937 ریال
  موجودی: 86 عدد
 • BSS84W-7-F
  قیمت تکی: 87,440 ریال
  قیمت عمده: 65,850 ریال
  موجودی: 86 عدد
 • IRF7105TRPBF
  قیمت تکی: 295,869 ریال
  قیمت عمده: 282,375 ریال
  موجودی: 85 عدد
 • ZXM62P02E6TA
  قیمت تکی: 216,241 ریال
  قیمت عمده: 194,867 ریال
  موجودی: 85 عدد
 • FBM85N80 90A80V TO-220
  قیمت تکی: 354,678 ریال
  قیمت عمده: 340,170 ریال
  موجودی: 84 عدد
 • FDPF10N60NZ
  قیمت تکی: 424,415 ریال
  قیمت عمده: 402,825 ریال
  موجودی: 84 عدد
 • IRF3205ZSTRLPBF
  قیمت تکی: 331,038 ریال
  قیمت عمده: 316,465 ریال
  موجودی: 84 عدد
 • K20A60T DIP
  قیمت تکی: 452,028 ریال
  قیمت عمده: 348,396 ریال
  موجودی: 84 عدد
 • AOZ3015AI SMD
  قیمت تکی: 276,978 ریال
  قیمت عمده: 224,082 ریال
  موجودی: 84 عدد
 • P2504BDG TO252
  قیمت تکی: 345,612 ریال
  قیمت عمده: 238,741 ریال
  موجودی: 84 عدد
 • MDF11N65B
  قیمت تکی: 503,390 ریال
  قیمت عمده: 481,800 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • AO3401
  قیمت تکی: 113,433 ریال
  قیمت عمده: 98,860 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • P9NK60ZFP
  قیمت تکی: 370,612 ریال
  قیمت عمده: 317,176 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • ME9435A
  قیمت تکی: 276,125 ریال
  قیمت عمده: 222,150 ریال
  موجودی: 83 عدد
 • Si2300DS
  قیمت تکی: 98,860 ریال
  قیمت عمده: 66,475 ریال
  موجودی: 82 عدد
 • OSG55R140F
  قیمت تکی: 674,167 ریال
  قیمت عمده: 631,851 ریال
  موجودی: 82 عدد
 • APT13GP120BG TO-247
  قیمت تکی: 992,077 ریال
  قیمت عمده: 950,192 ریال
  موجودی: 81 عدد
 • IRF7303
  قیمت تکی: 308,394 ریال
  قیمت عمده: 266,078 ریال
  موجودی: 81 عدد
 • IRFD9024 DIP4
  قیمت تکی: 401,575 ریال
  قیمت عمده: 347,600 ریال
  موجودی: 81 عدد
 • AO3423
  قیمت تکی: 113,714 ریال
  قیمت عمده: 108,371 ریال
  موجودی: 80 عدد
 • TN2124K1 SMD
  قیمت تکی: 155,869 ریال
  قیمت عمده: 113,121 ریال
  موجودی: 80 عدد
 • AO4266E SOP8
  قیمت تکی: 210,864 ریال
  قیمت عمده: 201,538 ریال
  موجودی: 80 عدد
 • FQD2N60C
  قیمت تکی: 276,978 ریال
  قیمت عمده: 224,082 ریال
  موجودی: 80 عدد
 • 2SK2610
  قیمت تکی: 723,411 ریال
  قیمت عمده: 693,725 ریال
  موجودی: 79 عدد
 • PS229
  قیمت تکی: 563,886 ریال
  قیمت عمده: 543,160 ریال
  موجودی: 79 عدد
 • FQA46N15 TO247
  قیمت تکی: 1,922,650 ریال
  قیمت عمده: 1,814,700 ریال
  موجودی: 79 عدد
 • IRF4905S
  قیمت تکی: 71,106 ریال
  قیمت عمده: 39,692 ریال
  موجودی: 79 عدد
 • P55NF06
  قیمت تکی: 415,325 ریال
  قیمت عمده: 361,350 ریال
  موجودی: 78 عدد
 • AO3407A
  قیمت تکی: 67,270 ریال
  قیمت عمده: 56,475 ریال
  موجودی: 78 عدد
 • P1504EDG TO252
  قیمت تکی: 345,612 ریال
  قیمت عمده: 238,741 ریال
  موجودی: 78 عدد
 • 2SC3950
  قیمت تکی: 138,154 ریال
  قیمت عمده: 75,327 ریال
  موجودی: 78 عدد
 • SG40N01LQ/Q
  قیمت تکی: 493,417 ریال
  قیمت عمده: 439,982 ریال
  موجودی: 77 عدد
 • NCEP85T14
  قیمت تکی: 454,295 ریال
  قیمت عمده: 411,547 ریال
  موجودی: 77 عدد
 • SI5441BDC-T1-E3
  قیمت تکی: 265,330 ریال
  قیمت عمده: 213,514 ریال
  موجودی: 77 عدد
 • IRFP064NPBF
  قیمت تکی: 637,235 ریال
  قیمت عمده: 611,058 ریال
  موجودی: 77 عدد
 • AO4447A
  قیمت تکی: 221,804 ریال
  قیمت عمده: 211,117 ریال
  موجودی: 77 عدد
 • 2SK3113
  قیمت تکی: 186,925 ریال
  قیمت عمده: 154,540 ریال
  موجودی: 76 عدد
 • FDS6681Z
  قیمت تکی: 491,344 ریال
  قیمت عمده: 439,528 ریال
  موجودی: 76 عدد
 • FQPF3N80C
  قیمت تکی: 388,338 ریال
  قیمت عمده: 361,350 ریال
  موجودی: 76 عدد
 • IRFB5615PBF
  قیمت تکی: 478,390 ریال
  قیمت عمده: 456,800 ریال
  موجودی: 75 عدد
 • BS250
  قیمت تکی: 58,724 ریال
  قیمت عمده: 56,106 ریال
  موجودی: 75 عدد
 • FTP08N50
  قیمت تکی: 392,242 ریال
  قیمت عمده: 376,373 ریال
  موجودی: 75 عدد
 • NCEP40T15GU
  قیمت تکی: 478,390 ریال
  قیمت عمده: 456,800 ریال
  موجودی: 74 عدد
 • IRFS4229PBF
  قیمت تکی: 1,135,806 ریال
  قیمت عمده: 1,082,910 ریال
  موجودی: 73 عدد
 • CEP03N8 TO-220
  قیمت تکی: 267,627 ریال
  قیمت عمده: 257,264 ریال
  موجودی: 73 عدد
 • AO4838
  قیمت تکی: 128,348 ریال
  قیمت عمده: 122,950 ریال
  موجودی: 73 عدد
 • FHP80N07 TO-220
  قیمت تکی: 460,254 ریال
  قیمت عمده: 439,528 ریال
  موجودی: 73 عدد
 • SUP70N06-14
  قیمت تکی: 482,919 ریال
  قیمت عمده: 461,545 ریال
  موجودی: 72 عدد
 • QN3109M6N
  قیمت تکی: 484,810 ریال
  قیمت عمده: 431,914 ریال
  موجودی: 72 عدد
 • IRF6721 SMT
  قیمت تکی: 552,779 ریال
  قیمت عمده: 332,885 ریال
  موجودی: 71 عدد
 • IRF9630PBF
  قیمت تکی: 442,749 ریال
  قیمت عمده: 424,047 ریال
  موجودی: 70 عدد
 • FDC6506P
  قیمت تکی: 230,678 ریال
  قیمت عمده: 219,991 ریال
  موجودی: 70 عدد
 • IPD78CN10NG TO-252
  قیمت تکی: 443,846 ریال
  قیمت عمده: 341,229 ریال
  موجودی: 69 عدد
 • 2SK1553
  قیمت تکی: 544,762 ریال
  قیمت عمده: 521,202 ریال
  موجودی: 69 عدد
 • NCE3050K TO252
  قیمت تکی: 238,741 ریال
  قیمت عمده: 185,306 ریال
  موجودی: 68 عدد
 • AOD403
  قیمت تکی: 230,105 ریال
  قیمت عمده: 219,310 ریال
  موجودی: 68 عدد
 • STD10NM60N
  قیمت تکی: 774,400 ریال
  قیمت عمده: 720,425 ریال
  موجودی: 68 عدد
 • AM202N04-04P TO-220
  قیمت تکی: 672,473 ریال
  قیمت عمده: 565,603 ریال
  موجودی: 68 عدد
 • AO4600
  قیمت تکی: 199,425 ریال
  قیمت عمده: 145,450 ریال
  موجودی: 68 عدد
 • IRFL014
  قیمت تکی: 134,768 ریال
  قیمت عمده: 118,575 ریال
  موجودی: 68 عدد
 • SI9945BDY
  قیمت تکی: 289,619 ریال
  قیمت عمده: 276,125 ریال
  موجودی: 67 عدد
 • SI2315DS
  قیمت تکی: 57,674 ریال
  قیمت عمده: 54,975 ریال
  موجودی: 66 عدد
 • 2SK2717
  قیمت تکی: 586,258 ریال
  قیمت عمده: 559,540 ریال
  موجودی: 66 عدد
 • 6R199P
  قیمت تکی: 778,037 ریال
  قیمت عمده: 725,142 ریال
  موجودی: 65 عدد
 • STF20N90K5
  قیمت تکی: 920,509 ریال
  قیمت عمده: 879,056 ریال
  موجودی: 65 عدد
 • IRF9530NSTRPBF
  قیمت تکی: 411,499 ریال
  قیمت عمده: 392,797 ریال
  موجودی: 63 عدد
 • IRF7904PBF
  قیمت تکی: 249,428 ریال
  قیمت عمده: 238,741 ریال
  موجودی: 63 عدد
 • SPD02N80C3
  قیمت تکی: 606,851 ریال
  قیمت عمده: 553,955 ریال
  موجودی: 63 عدد
 • RU6055S
  قیمت تکی: 354,873 ریال
  قیمت عمده: 249,082 ریال
  موجودی: 63 عدد
 • FDS6298 SOP-8
  قیمت تکی: 149,767 ریال
  قیمت عمده: 143,290 ریال
  موجودی: 63 عدد
 • LSB65R099GT TO-247
  قیمت تکی: 2,392,404 ریال
  قیمت عمده: 2,185,140 ریال
  موجودی: 62 عدد
 • SPW20N60C3
  قیمت تکی: 1,019,280 ریال
  قیمت عمده: 976,100 ریال
  موجودی: 61 عدد
 • STD60N55F3
  قیمت تکی: 672,700 ریال
  قیمت عمده: 564,750 ریال
  موجودی: 61 عدد
 • MTN2302/2306N3
  قیمت تکی: 80,304 ریال
  قیمت عمده: 59,146 ریال
  موجودی: 61 عدد
 • IRF9Z24N
  قیمت تکی: 359,924 ریال
  قیمت عمده: 349,237 ریال
  موجودی: 61 عدد
 • NCE4688
  قیمت تکی: 114,798 ریال
  قیمت عمده: 109,400 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • SSM3K35AFS
  قیمت تکی: 227,928 ریال
  قیمت عمده: 217,241 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • FQA140N10
  قیمت تکی: 1,546,282 ریال
  قیمت عمده: 1,476,817 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • Si4948BEY
  قیمت تکی: 279,676 ریال
  قیمت عمده: 226,241 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • GP28S50Y TO220
  قیمت تکی: 403,990 ریال
  قیمت عمده: 351,635 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • DTU40N10
  قیمت تکی: 338,850 ریال
  قیمت عمده: 230,900 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • TK16A60W
  قیمت تکی: 708,835 ریال
  قیمت عمده: 676,450 ریال
  موجودی: 60 عدد
 • AP50N06D
  قیمت تکی: 274,875 ریال
  قیمت عمده: 220,900 ریال
  موجودی: 59 عدد
 • IRF7343TRPBF SOP8
  قیمت تکی: 329,873 ریال
  قیمت عمده: 276,978 ریال
  موجودی: 59 عدد
 • TS2940CP50
  قیمت تکی: 359,645 ریال
  قیمت عمده: 348,850 ریال
  موجودی: 58 عدد
 • IRLR110
  قیمت تکی: 242,627 ریال
  قیمت عمده: 232,264 ریال
  موجودی: 58 عدد
 • IRF7416TRPBF
  قیمت تکی: 281,489 ریال
  قیمت عمده: 270,802 ریال
  موجودی: 57 عدد
 • IRFR120NTRPBF
  قیمت تکی: 232,945 ریال
  قیمت عمده: 222,150 ریال
  موجودی: 57 عدد
 • DTM6940
  قیمت تکی: 260,705 ریال
  قیمت عمده: 208,889 ریال
  موجودی: 56 عدد
 • NCE60H15
  قیمت تکی: 492,401 ریال
  قیمت عمده: 460,664 ریال
  موجودی: 56 عدد
 • GPT13N50D
  قیمت تکی: 583,500 ریال
  قیمت عمده: 475,550 ریال
  موجودی: 56 عدد
 • SI2303CDS
  قیمت تکی: 45,689 ریال
  قیمت عمده: 43,530 ریال
  موجودی: 55 عدد
 • IRFR9024
  قیمت تکی: 294,875 ریال
  قیمت عمده: 240,900 ریال
  موجودی: 55 عدد
 • BSP126
  قیمت تکی: 228,411 ریال
  قیمت عمده: 217,832 ریال
  موجودی: 55 عدد
 • FDD5612 TO-252
  قیمت تکی: 1,358,466 ریال
  قیمت عمده: 1,254,834 ریال
  موجودی: 55 عدد
 • IRLZ14PBF TO-220AB
  قیمت تکی: 464,528 ریال
  قیمت عمده: 360,896 ریال
  موجودی: 54 عدد
 • AOI7N65
  قیمت تکی: 286,974 ریال
  قیمت عمده: 273,750 ریال
  موجودی: 54 عدد
 • WSF15P10
  قیمت تکی: 390,325 ریال
  قیمت عمده: 336,350 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • IRLL014NTRPBF
  قیمت تکی: 166,556 ریال
  قیمت عمده: 134,495 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • IRLR3103 LR3103
  قیمت تکی: 252,990 ریال
  قیمت عمده: 211,538 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • BSO615N SO8
  قیمت تکی: 323,396 ریال
  قیمت عمده: 271,580 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • FDS5670 CODE:5670
  قیمت تکی: 444,073 ریال
  قیمت عمده: 342,600 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • DMN10H220LK3-13 TO252
  قیمت تکی: 324,237 ریال
  قیمت عمده: 238,741 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • FS8205A
  قیمت تکی: 80,509 ریال
  قیمت عمده: 77,270 ریال
  موجودی: 53 عدد
 • SI4856 SO-8
  قیمت تکی: 478,844 ریال
  قیمت عمده: 427,028 ریال
  موجودی: 52 عدد
 • PTA20N50A
  قیمت تکی: 560,064 ریال
  قیمت عمده: 535,775 ریال
  موجودی: 52 عدد
 • AOI11S60
  قیمت تکی: 453,822 ریال
  قیمت عمده: 432,664 ریال
  موجودی: 52 عدد
 • SVF20N50F
  قیمت تکی: 568,160 ریال
  قیمت عمده: 481,800 ریال
  موجودی: 51 عدد
 • STP26NM60N TO-220
  قیمت تکی: 1,009,050 ریال
  قیمت عمده: 955,075 ریال
  موجودی: 51 عدد
 • IRLML2502TRPBF
  قیمت تکی: 76,690 ریال
  قیمت عمده: 65,895 ریال
  موجودی: 51 عدد
 • BSS138P,215
  قیمت تکی: 53,805 ریال
  قیمت عمده: 43,010 ریال
  موجودی: 51 عدد
 • IPD30N08S2L-21
  قیمت تکی: 1,529,640 ریال
  قیمت عمده: 1,457,098 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BSC520N15NS3G
  قیمت تکی: 670,733 ریال
  قیمت عمده: 638,996 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • RD01MUS
  قیمت تکی: 316,635 ریال
  قیمت عمده: 264,279 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • AOD4126
  قیمت تکی: 398,999 ریال
  قیمت عمده: 380,297 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • VNP10N07
  قیمت تکی: 1,390,966 ریال
  قیمت عمده: 1,287,334 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BSS127S-7
  قیمت تکی: 68,509 ریال
  قیمت عمده: 65,270 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BSO615NG
  قیمت تکی: 365,212 ریال
  قیمت عمده: 313,396 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • QS5U27
  قیمت تکی: 169,946 ریال
  قیمت عمده: 161,931 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • NTD32N06
  قیمت تکی: 326,737 ریال
  قیمت عمده: 305,362 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • STW5NA90
  قیمت تکی: 874,195 ریال
  قیمت عمده: 837,924 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • FQU13N10L
  قیمت تکی: 1,912,751 ریال
  قیمت عمده: 1,821,911 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • TPC8110
  قیمت تکی: 176,621 ریال
  قیمت عمده: 168,687 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BSS125
  قیمت تکی: 275,659 ریال
  قیمت عمده: 262,705 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • 2SK693 TO247
  قیمت تکی: 886,695 ریال
  قیمت عمده: 850,424 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • FXN28N50F
  قیمت تکی: 472,754 ریال
  قیمت عمده: 400,212 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • SI7462DP-T1-GE3
  قیمت تکی: 674,682 ریال
  قیمت عمده: 643,269 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • FDS89161
  قیمت تکی: 441,504 ریال
  قیمت عمده: 420,778 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • DTM4606
  قیمت تکی: 201,413 ریال
  قیمت عمده: 174,425 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BSO604NS2
  قیمت تکی: 417,749 ریال
  قیمت عمده: 399,047 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • AOT7N60
  قیمت تکی: 261,928 ریال
  قیمت عمده: 251,241 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • HY4306
  قیمت تکی: 490,890 ریال
  قیمت عمده: 426,120 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • AO4606
  قیمت تکی: 217,605 ریال
  قیمت عمده: 174,425 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • 2SK4111
  قیمت تکی: 383,793 ریال
  قیمت عمده: 367,600 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • FQP30N06
  قیمت تکی: 318,170 ریال
  قیمت عمده: 296,580 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • AP3310GH
  قیمت تکی: 351,441 ریال
  قیمت عمده: 335,896 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • NTE4153NT1G
  قیمت تکی: 333,941 ریال
  قیمت عمده: 318,396 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • PHD71NQ03LT
  قیمت تکی: 465,436 ریال
  قیمت عمده: 356,622 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • 2SJ557
  قیمت تکی: 105,202 ریال
  قیمت عمده: 100,490 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • FDA28N50F
  قیمت تکی: 793,125 ریال
  قیمت عمده: 740,769 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • AO4884
  قیمت تکی: 141,995 ریال
  قیمت عمده: 120,621 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • IRF7309TRPBF
  قیمت تکی: 232,627 ریال
  قیمت عمده: 222,264 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • SUD40N06-25L
  قیمت تکی: 232,945 ریال
  قیمت عمده: 222,150 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • BSP296
  قیمت تکی: 226,503 ریال
  قیمت عمده: 215,816 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • 2SK1588
  قیمت تکی: 169,696 ریال
  قیمت عمده: 161,681 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • SI7617DN-T1-GE3
  قیمت تکی: 341,543 ریال
  قیمت عمده: 325,350 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • FDPF33N25T
  قیمت تکی: 694,916 ریال
  قیمت عمده: 663,610 ریال
  موجودی: 50 عدد
 • 2SK2601
  قیمت تکی: 728,269 ریال
  قیمت عمده: 675,913 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • 2SK4115
  قیمت تکی: 860,594 ریال
  قیمت عمده: 807,158 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • STP55NF06
  قیمت تکی: 350,248 ریال
  قیمت عمده: 297,353 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • IRFB4212PbF TO-220
  قیمت تکی: 403,990 ریال
  قیمت عمده: 374,671 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • Si4835DY
  قیمت تکی: 329,873 ریال
  قیمت عمده: 224,082 ریال
  موجودی: 49 عدد
 • SPW20N60S5
  قیمت تکی: 2,805,637 ریال
  قیمت عمده: 2,677,392 ریال
  موجودی: 49 عدد

گروه بازرگانی اسکایتک

وارد كننده قطعات الکترونیک و نیمه هادی با بیش از پنج سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بردارد.
فروشگاه اسکای تک با حمایت كم نظیر مشتریان خوش نام و فعال به عنوان گروهی پیشرو در ایران ، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری و توزیع بسیاری از كمپانی های معتبر جهان در یك مجموعه گردیده است . استقبال چشمگیر مشتریان صادق و مصرف كنندگان فهیم از خرید قطعات الکترونیک با كیفیت در مقابل قطعات نامرغوب و غیر استاندارد وارداتی، موجب گردآوری طیف وسیعی (بالغ بر 40000 قلم كالا)‌ از قطعات الکترونیک گوناگون دراین فروشگاه شده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه Skytech می باشد